Uchwała Nr XXI/146/2020
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 czerwca 2020 roku

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) w związku art. 240 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Rada Miejska Kudowy-Zdroju stwierdza, że nie jest właściwą do rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju wniesionej w dniu 27 maja 2020 r. przez Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego BRISTOL, ul. Okrzei 1, 57-350 Kudowa-Zdrój, albowiem z uwagi na jej cywilnoprawny charakter nie dotyczy sprawy, która podlega rozpatrzeniu według przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady, zobowiązując ją do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/146/2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 170