Uchwała Nr  XXI/136/2020
Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju
z dnia  30 czerwca 2020 roku


w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za  pomnik przyrody


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 44 ust. 3, 3a  i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r.poz.55 z póz. zm.), Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala co następuje:

§ 1

1.    Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunku sosna wejmutka (Pinus strobus) o obwodzie pnia wynoszącym 280cm (mierzonym na wysokości 130cm), rosnące w południowo-zachodniej części Parku Zdrojowego, ok. 20m na północny wschód od al. Jana Pawła II (dawna ul.Graniczna), w sąsiedztwie dwóch pomnikowych sosen.

2.    Drzewo zostało ustanowione jako pomnik przyrody Rozporządzeniem nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 19.08.2008 nr 221 poz. 2494)

3.    Zniesienie formy ochrony przyrody następuje z powodu utraty wartości przyrodniczych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/136/20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 11:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 11:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 6