UCHWAŁA Nr  XXI/131/20
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Rada Miejska Kudowy–Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój  wprowadza się następujące zmiany:
1)    załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2031” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2)    załącznik nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa–Zdrój.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XXI/131/20
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:03.07.2020 09:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:03.07.2020 09:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 15