PROTOKÓŁ NR XIX/2020
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 marca  2020 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1008 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XIX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 11 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
RADNI NIEOBECNI:
1.    Dawid Dymowski         - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Kazimierz Stolarz          - nieobecność usprawiedliwiona
3.    Sylwia Ziółkowska        - nieobecność usprawiedliwiona
4.    Teresa Żulińska             - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XVIII/20 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27.02.2020r.  
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020,
b)    przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa – Zdrój za rok 2019,
c)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
e)    rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy  Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta z działań podjętych w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie gminy Kudowa-Zdrój.  
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XIX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.03.2020 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr XVIII/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVIII/2020 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 27.02.2020r.
Przy obecności 11 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XIX/120/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kudowa-Zdrój na rok szkolny 2019/2020 została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa- Zdrój za rok 2019.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2019.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XIX/121/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój za rok 2019 została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XIX/122/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2020 roku została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XIX/123/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy  Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie   Gminy  Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XIX/124/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy  Kudowa-Zdrój podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
Burmistrz Miasta A.Potoczna, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej M.Kryczka oraz Komendant Straży Miejskiej B.Buksak przedstawili informację z działań podjętych w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 na terenie gminy Kudowa-Zdrój

Ad.7)
Interpelacje i zapytania radnych – nie zgłoszono.

Ad.8)
Wolne wnioski i oświadczenia radnych - nie zgłoszono.

Ad.9)
Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy – nie zgłoszono.

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1054  – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIX/20 z dnia 27 marca 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.04.2020 10:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.04.2020 10:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 51