Zarządzenie Nr 0050.62.2020
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 22 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenie nr 0050.59.2020  z 16 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności  należności z tytułu sprzedaży gruntu.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 oraz § 7 ust. 2 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta nr 0050.59.2020 z dnia 16 kwietnia 2020 roku  w sprawie wyrażenia zgody na odroczenie terminu płatności  należności z tytułu sprzedaży gruntu  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Wyraża się zgodę na odroczenie terminu płatności  należności pieniężnej w wysokości 2.652,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote  00/100) wraz z należnym oprocentowaniem, przysługującej od /…/   z tytułu sprzedaży gruntu do dnia 30.06.2020 roku.

  Termin płatności do          Należność główna         Oprocentowanie           Razem
        30.06.2020                         2.652,00 zł                    174,32 zł              2.826,32 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.62.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.05.2020 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:05.05.2020 08:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 5