PROTOKÓŁ NR XVIII/2020
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 lutego  2020 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Duś otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 10 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
RADNI NIEOBECNI:
1.    Wojciech Jesionowski        - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Adam Frankowski             - nieobecność usprawiedliwiona

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XVII/20 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.01.2020r.  
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany uchwały nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok,
e)    zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
W związku z tym, że nie zgłoszono wniosków do przedstawionego porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XVIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.02.2020 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr XVII/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XVII/2020 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29.01.2020 r.
Przy obecności 10 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)
a)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała nr XVIII/115/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XIV/89/2019 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2030 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2030 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała nr XVIII/116/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XVII/110/2020 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 29 stycznia 2030 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 10 radnych na sali uchwała nr XVIII/117/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.
O godz. 1424 na salę obrad przybyła radna R.Gorczyńska. Na sali obrad obecnych jest 11 radnych.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XVIII/118/20 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu.
Przy obecności 11 radnych na sali uchwała nr XVIII/119/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/144/16 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju w sprawie nadania statutu instytucji kultury – Kudowskie Centrum Kultury i Sportu została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
O godz. 1449 na salę obrad przybyli radni S.Bielawska i Ziemianek. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.
Pytania do sprawozdania z prac Burmistrz Miasta między sesjami zgłosili radni D.Dymowski, T.Żulińska, R.Gorczyńskia, S.Bielawska, D.Łaźniowski, W.Duś, S.Ziółkowska. Pytania dotyczyły m.in. ogłoszonych postępowań na zadania: „Opracowanie dokumentacji technicznej wykonania modernizacji systemu oświetlenia ulicznego miasta Kudowa-Zdrój pod kątem oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2 z zastosowaniem technologii LED i systemu inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym” oraz „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej iluminacji świetlnej Hali Spacerowej w Parku-Zdrojowym w Kudowie-Zdroju”, prac nad wdrożeniem nowej strony internetowej kudowa.pl, doświetlenia przejść dla pieszych, planowanego w ramach projektu złożonego w 2017 r. pn. „Wspólne zarządzanie ryzykiem - Hronov i Kudowa-Zdrój” zakupu samochodu ratownictwa technicznego, wyposażenia osobistego strażaków oraz szkolenia dla strażaków z OSP Czermna, będącej w systemie KSRG, wszczętej kontroli prawidłowości poboru opłaty uzdrowiskowej, rozstrzygniętego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kudowa-Zdrój realizowanych przez organizacje pożytku publicznego na rok 2020, terminu realizacji zadania związanego z budową kanalizacji na ul. Bocznej oraz problemów z dojazdem na ul. Lubelską.
Burmistrz Miasta udzieliła  szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Ad.7)
Interpelacje i zapytania radnych – nie zgłoszono.

Ad.8)
Radny D.Dymowski zwrócił się z pytaniem  dot. programu Mieszkanie+, czy jest szansa na realizację tego programu.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej odpowiedzi.
Radny D.Łaźniowski złożył dyrektorowi KCKiS podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w czasie ferii zimowych.

Ad.9)
Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy – nie zgłoszono.

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1505  – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Wojciech Duś

 

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak


                   

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVIII/20 z dnia 27 lutego 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.03.2020 09:31
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.03.2020 09:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 25