Zarządzenie Nr 0050.45.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Dokonuje się zmian w planie wydatków –   zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.    Dokonuje się podziału rezerwy celowej utworzonej  na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000,00 zł.
3.    Zmienia się treść załącznika nr 2a „Wykaz zadań inwestycyjnych do wykonania w 2020 roku” do uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak  w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         58.502.254,68 zł      
        w tym dochody majątkowe                       10.531.885,18 zł
                     dochody bieżące                            47.970.369,50 zł
2.     wydatki         62.870.334,55 zł
        w tym wydatki majątkowe                 15.491.946,76 zł
                     wydatki bieżące                     47.378.387,79 zł    
3.    deficyt  budżetu    4.368.079,87 zł      

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.45.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.03.2020 09:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.03.2020 09:17
Liczba wyświetleń dokumentu: 20