Zarządzenie Nr 0050.44.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6,  art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), Burmistrz Miasta Kudowy–Zdroju  zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa–Zdrój  załącznik nr 1 - „Wieloletnia prognoza gminy Kudowa-Zdrój na lata 2020-2039”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się objaśnienia do zmiany wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                   

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.44.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.03.2020 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.03.2020 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 14