Zarządzenie Nr 0050.35.2020
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 25 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa–Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, art. 257 i art. 259 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Budżet Gminy po wprowadzonych zmianach wynosi:
1.    dochody         59.096.059,07 zł      
        w tym dochody majątkowe                       12.240.615,10 zł
                     dochody bieżące                            47.855.443,97 zł
2.     wydatki         62.066.885,33 zł
        w tym wydatki majątkowe                 14.931.027,06 zł
                     wydatki bieżące                     47.135.858,27 zł    
3.    deficyt  budżetu    2.970.826,26 zł.

  
§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Uzasadnienie

WYDATKI
Dział 750 – dokonuje się przeniesienia kwoty 1.000,00 zł w związku z dokonaniem rocznej korekty podatku VAT naliczonego i koniecznością dokonania jego zapłaty na rzecz Urzędu Skarbowego.
Wniosek: Budżet gminy po stronie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna pozostaje bez zmian.

                   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.35.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:09.03.2020 10:56
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:09.03.2020 10:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 16