Zarządzenie nr 0050. 23 .2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 7 lutego 2020 r.

w sprawie ustalania składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal.”

Na podstawie  art.  30  ust.  1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019., poz. 506 ze zm.) oraz zarządzenia nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju  z dnia 7 lutego 2020 r. zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Konkursową ds. oceny zgłoszonych kandydatur oraz przyznania nagród za osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy- Zdroju w następującym składzie:

1.    Przewodniczący : Aneta Potoczna – Burmistrz Miasta;
2.    Zastępca przewodniczącego:  Zastępca Burmistrza Miasta- Mariusz Fleszar;
3.    Członek: Wojciech Duś – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju;
4.    Członek: Ewa Tomaszewska – Przewodnicząca Komisji Gospodarczo – Ekonomicznej;
5.    Członek: Justyna Klich – Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju;
6.    Członek: Piotr Dąbrowski – Kierownik Referatu Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego;
7.    Członek: Janusz Domałeczny – podinspektor ds. architektury i zagospodarowania przestrzennego;

§2

Komisja konkursowa dokona oceny zgłoszonych kandydatur na podstawie regulaminu określonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Kudowy- Zdroju nr 0050.22.2020 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju  z dnia 7 lutego 2020 r. i przyzna nagrody właścicielom, współwłaścicielom lub wspólnotom mieszkaniowym, biorąc pod uwagę szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, stanowiące cenny obiekt kultury materialnej Miasta Kudowy- Zdroju wart podkreślenia, upowszechniania i ochrony.

§3

Rozwiązanie komisji nastąpi z mocy niniejszego zarządzenia po wypełnieniu przez nią swojego zadania.

§4

Traci moc Zarządzenie nr 0050.10.2020 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalania składu Komisji ds. Nagród za Osiągnięcia w Dziedzinie Upowszechniania i Ochrony Kultury Materialnej Miasta Kudowy-Zdroju o nazwie „Mój dom na medal.”

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.23.2020
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.02.2020 13:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:12.02.2020 08:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 25