ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2020
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia 10.01.2020 r.

w sprawie: określenia zasad zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa- Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068 z późn. zm.) oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r . poz. 2204  tj. z późn. zm.) z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1.

Określa się zasady zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa- Zdrój tj:
1)    pasów drogowych dróg wewnętrznych – na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną
2)    nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia

oraz wysokości stawek opłat za zajecie w/w nieruchomości

§ 2.

Zasady zajmowania nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój, tj. pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu określa załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 3.

1. Wysokość czynszu należnego tytułem:
1)    zajęcia pasa drogowego dróg wewnętrznych,
2)    umieszczenia w pasie drogowym drogi wewnętrznej urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3)    umieszczania w pasie drogowym drogi wewnętrznej obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4)     zajęcia 1m² pasa drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w ust. 1, 2, 3,
ustala się przyjmując jako stawki czynszu brutto odpowiednie stawki opłat określone w Uchwale nr XV/97/2019 Rady Miejskiej Kudowy- Zdroju z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dla dróg lokalnych (gminnych) w Kudowie-Zdroju.

2.  Wysokość czynszu należnego tytułem zajęcia nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi – na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu ustala się w sposób następujący:
1)    dzienna stawka opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości stanowiących tereny zielone – 4,00 zł brutto
2)    dzienna stawka opłat za za zajęcie 1 m2 powierzchni nieruchomości nie stanowiących terenów zielonych – 6,00 zł brutto
3)    roczna stawka opłat za umieszczenie w nieruchomości urządzeń infrastruktury techniczenej za zajęcie 1m² powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut poziomy urządzeń: 50,00 zł brutto
4)    roczna stawka za za umieszczenie w nieruchomości urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej za zajęcie 1m² powierzchni nieruchomości zajętej przez rzut poziomy urządzeń – 2 zł.

3. Nie pobiera się opłat określonych w niniejszym zarządzeniu w przypadku usuwnia awarii.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Inwestycji i Rozwoju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.4.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 28