PROTOKÓŁ NR XVI/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia  2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1200 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XVI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI:
1.    Adam Frankowski        - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Artur Lipiński               - nieobecność usprawiedliwiona.

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok:
1)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
4)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
9)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
c)     zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2018 rok,
e)    uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
f)    określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek dot. zmiany porządku obrad poprzez wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój oraz o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki -  pkt 3 ppkt f i w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019- pkt 3 ppktg.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez  wycofanie z porządku obrad  projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki -  punkt 3 podpunkt f.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez  wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 - punkt 3 podpunkt g.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XVI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.12.2019 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Skarbnik gminy przedstawiła poprawki i autopoprawki wprowadzone do projektu w/w uchwały:
Załącznik nr 1:
1)    poz. 1, poz. 1.1 i poz. 1.1.5 – zwiększenie o 13.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka,
2)    poz. 2 – zwiększenie o 13.000,00 zł z tytułu wzrostu kosztów zakupu artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka,
3)    poz. 2.1 – zwiększanie o 13.000,27 zł
4)    poz. 2.2 – zmniejszenie o 0,27 zł ( dostosowanie wydatków na zadanie pn. Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” do kwot z załącznika nr 2,
5)    poz. 2.2.1 – zwiększenie o 297.000,00 zł (włączenie do pozycji wydatków o charakterze dotacyjnym),
6)    poz. 3.1 dla 2030 roku – wpisanie prawidłowej kwoty,
7)    poz. 9.9.1 – zwiększenie o 9.187,00 zł tj. o środki z budżetu krajowego na finansowanie zadań realizowanych przy współudziale środków z budżetu Unii Europejskiej,
8)    poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 – zmniejszenie w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie pn. „Aqua Mineralis Glacensis” odpowiednio o 1.160,00 zł, 1.160,00 zł i 996,00 zł.
Załącznik nr 2:
1)    korekta limitu zobowiązań dla zadania pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej” – powinno być 15.839,66 zł.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia w/w poprawek i autopoprawek wprowadzonych do projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawki i autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/101/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrojuw sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.
1)    I.Biernacik – skarbnik gminy omówiła tryb prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjęte założenia do budżetu,
2)    I.Biernacik – skarbnik gminy odczytała projekt uchwały budżetowej,
3)    I.Biernacik – skarbnik gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej – opinia RIO w załączeniu do niniejszego protokołu,
4)    Radna E.Tomaszewska– przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Ekonomicznej przedstawiła  pozytywną opinię  Komisji o projekcie budżetu gminy na 2020 r. – opinia komisji w załączeniu do  niniejszego protokołu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu – nie zgłoszono wniosków. Skarbnik Gminy  odczytała stanowisko Burmistrza Miasta  w sprawie opinii Komisji Gospodarczo - Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 – stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie opinii Komisji Gospodarczo - Ekonomicznej do projektu uchwały budżetowej na rok 2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej – radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej – I.Biernacik -  skarbnik gminy poinformowała, że do projektu uchwały budżetowej zgłoszono 8 następujących autopoprawek:
1.    zmniejszenie  wydatków na utrzymanie Zespołu Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego o 90.000,00 zł, a zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej - Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju,
2.    wprowadzenie wydatków w kwocie 18.000,00 zł na „Wykonanie opinii technicznej dotyczącej kwalifikacji basenów w szpitalu „Zameczek” i „Jagusia” na podstawie przepisów Prawo budowalne dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości” (zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023),
3.    zmniejszenie wydatków na remonty dróg o nawierzchni mieszanej o 14.000,00 zł,
4.    zmniejszenie o 640,00 zł kosztów funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej,
5.    zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Aqua Mineralis Glacensis” o 1.160,00 zł w tym część unijna o 987,00 zł i część krajowa o 173,00 zł,
6.    wprowadzenie wydatków w kwocie 15.800,00 zł na „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zrealizowanych robót budowlanych na murze oporowym Stawu Zdrojowego w ramach projektu „Aqua Mineralis Glacensis”,
7.    zwiększenie dochodów bieżących o 13.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, zwiększenie o 13.000,00 zł wydatków na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka (zmiana spowodowana rozstrzygnięciem przetargowym na kwotę większą niż przyjęto w projekcie budżetu),
8.    zmniejszenie o 0,27 zł wydatków na zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej, zwiększenie o 0,27 zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń Straży Miejskiej.
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej
1.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad poprawką do projektu uchwały budżetowej – „zmniejszenie  wydatków na utrzymanie Zespołu Szkół Publicznych w zakresie szkolnictwa podstawowego o 90.000,00 zł, a zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej - Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kudowie-Zdroju”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w poprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
2.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „wprowadzenie wydatków w kwocie 18.000,00 zł na  „Wykonanie opinii technicznej dotyczącej kwalifikacji basenów w szpitalu „Zameczek” i „Jagusia” na podstawie przepisów Prawo budowalne dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości” (zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75023).”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
3.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „zmniejszenie wydatków na remonty dróg o nawierzchni mieszanej o 14.000,00 .”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
4.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „zmniejszenie o 640,00 zł kosztów funkcjonowania Punktu Informacji Turystyczne.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
5.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Aqua Mineralis Glacensis” o 1.160,00 zł w tym część unijna o 987,00 zł i część krajowa o 173,00 zł.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
6.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „wprowadzenie wydatków w kwocie 15.800,00 zł na „Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej zrealizowanych robót budowlanych na murze oporowym Stawu Zdrojowego w ramach projektu „AquaMineralisGlacensis.”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
7.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „zwiększenie dochodów bieżących o  13.000,00 zł z tytułu odpłatności za wyżywienie, zwiększenie o 13.000,00 zł wydatków na zakup artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka (zmiana spowodowana rozstrzygnięciem przetargowym na kwotę większą niż przyjęto w projekcie budżetu) ”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
8.    Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad autopoprawką do projektu uchwały budżetowej – „zmniejszenie o 0,27 zł wydatków na zadanie pn. „Leasing operacyjny samochodu na potrzeby Straży Miejskiej, zwiększenie o 0,27 zł wydatków bieżących związanych z utrzymaniem pomieszczeń Straży Miejskiej”
Przy obecności 13 radnych na sali w/w autopoprawka  została przyjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
9)    I.Biernacik skarbnik gminy odczytała projekt uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/104/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/105/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
Radny D.Dymowski zgłosił do w/w projektu uchwały  wniosek dot. zmiany wysokości dotacji ze 110% na 105%. Pozostałe 5% stanowiłoby zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „remont dachu” z  założeniem, że jeżeli do połowy 2020 r. nie udałoby się uzyskać dofinansowania, kwota ta zostałby przekazana szkole.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku zgłoszonego do w/w projektu uchwały.
Przy obecności 13 radnych na sali głosowano następująco:
za było                   -     7 radnych
przeciw było         -     5 radnych
wstrzymał się        -     1 radny.
W związku z powyższym wniosek  o  zmianę wysokości dotacji ze 110% na 105%. Pozostałe 5% stanowiłoby zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania „remont dachu” z założeniem, że jeżeli do połowy 2020 r. nie udałoby się uzyskać dofinansowania, kwota ta zostałby przekazana szkole, został przyjęty większością głosów. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
Przy obecności 13 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                   -    11 radnych
przeciw było         -      2 radnych.
W związku z powyższym uchwała nr XVI/106/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kudowa-Zdrój w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych dla niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki została przyjęta większością głosów.

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawiewydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XVI/107/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5)
Pytania do sprawozdania z prac Burmistrz Miasta między sesjami zgłosili radni K.Stolarz, W.DuśiD. Łaźniowski. Pytania dotyczyły m.in. ubezpieczenia byłego wysypiska odpadów, postępowania egzekucyjnego w związku z niespełnianiem przez uczniów obowiązku szkolnego, odbioru ul. Słowackiego i szans na poprawę stanu technicznego części ul. Mickiewicza oraz  obniżenia krawężników  na ul. Nad Potokiem, na remontowanych ulicach (ul. Chopina, Warszawska, Lubelska) nie zostało to wykonane tak jak należy.
Burmistrz Miasta oraz Sekretarz Gminy udzieliły szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Ad.6)
W związku z kolejnym potrąceniem rowerzysty na przejściu dla pieszych na ul. Mickiewicza przy stacji paliwowej (ścieżka rowerowa) radny D.Łaźniowski zwrócił się z pytaniem czy jest szansa na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu.
Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Miasta – należy przygotować pismo do DSDiK w sprawie poprawy bezpieczeństwa na w/w przejściu dla pieszych.
Radny W.Duś zwrócił się do komendanta  Straży Miejskiej z pytaniem czy były prowadzone interwencje w okolicach szkoły i przystanku autobusowego przy ul. Słone – sprawa dot. zachowania młodzieży. Ponadto zwrócił uwagę, że niebezpiecznie wisi  szyld informujący o tym, że jest to przystanek.
Komendant  Straży Miejskiej udzielił odpowiedzi.

Ad.7)
Radny K.Stolarz po raz kolejny zwrócił uwagę na drzewo na ul. Zdrojowej. Drzewo to nie zostało wycięte i stwarza duże niebezpieczeństwo.
Burmistrz Miasta oraz Skarbnik Gminy udzieliły odpowiedzi. Należy przygotować pismo ponaglające dot. wycinki drzewa.  
Radny W.Duś zwrócił się z wnioskiem o patrole Straży Miejskiej w rejonie szkoły i przystanku autobusowego przy ul. Słone.

Ad.8)
Mieszkańcy na zgłosili wniosków i oświadczeń.

 Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XVI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1330 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XVI/19 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 09:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 09:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 31