PROTOKÓŁ NR XV/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 18 grudnia  2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1430 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI:
1.    Dawid Dymowski        - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Sylwia Ziółkowska      - nieobecność usprawiedliwiona.

Przed przystąpieniem do obrad Burmistrz Miasta wręczyła  pani Henrykowi Wszołkowi przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych,
b)    określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
c)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
d)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
e)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radny A.Frankowski zgłosił wniosek dot. zmiany porządku obrad poprzez dodanie pkt.2 w brzmieniu „2. Wręczenie odznaczenia dla Pana Henryka Wszołka”.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez  wprowadzenie pkt.2 w brzmieniu „2. Wręczenie odznaczenia dla Pana Henryka Wszołka”.
Przy obecności 13 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XV sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 18.12.2019 r., oraz że punkty 1,2  i 3 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XV/96/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrojuw sprawie zmiany uchwały nr L/311/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz zakazu sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XV/97/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdrojuw sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr XV/98/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kudowa-Zdrój, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kudowa-Zdrój udostępnionych dla operatorów i przewoźników   oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystankówzostała podjęta jednogłośnie.Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Skarbnik gminy przedstawiła informację dot. zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad zmianami do projektu uchwały. Przy obecności 13 radnych na sali zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Przedstawione zmiany stanowią załącznik do imiennego wykazu głosowania.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr V/99/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do w/w projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad zmianami do projektu uchwały. Przy obecności 13 radnych na sali zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.Przedstawione zmiany stanowią załącznik do imiennego wykazu głosowania.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XV/100/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.7)
Radny A.Lipiński w imieniu swoim, radnego M.Grzelaka oraz mieszkańców osiedla przy ul. Tkackiej złożył podziękowania za ustawienie na rondzie pięknej choinki.
Radny K.Stolarz poinformował, że jest przewodniczącym Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, który liczy 326 członków. W roku bieżący tak jak w poprzednich latach zostały przygotowane paczki świąteczne dla osób powyżej 80 roku życia oraz osób ubogich. Ponadto przedstawił informacje na temat zniżek dla emerytów na przejazdy PKS oraz  zwrócił się z pytaniem czy zostaną uruchomione kursy z Czermnej i na Czermną.
Burmistrz Miasta poinformowała, że jeżeli chodzi o kursy na Czermną nie ma jeszcze odpowiedzi z PKS.
Radny W.Jesionowski złożył podziękowania za realizację  projektu - zakup i montaż kontenera szatniowego dla LUKS Czermna.
Radny A.Frankowski w imieniu Stowarzyszenia Obywatelska Kudowa zaprosił zebranych na opłatek wspólnotowy - 23.12.2019r. o godz. 18.00 w Ogrodzie Muzycznym, który odbędzie się po raz 4.  
Przewodnicząca Rady odpowiadając  na wniosek radnego K.Stolarza dot.  publikacji na stronach BIP korekty oświadczeń majątkowych poinformowała, że korekta oświadczenia majątkowego radnego K.Stolarza oraz radnego D.Dymowskiego został opublikowana 17.10.2019r.  

Ad.8).

Mieszkańcy nie zgłosili wniosków i oświadczeń.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1510 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XV/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 09:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 09:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 27