PROTOKÓŁ NR XIV/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 28 listopada 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI – 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Duś otworzył XIV sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 12 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI W TRAKCIE CAŁEJ SESJI:
1.    Marek Grzelak             - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Artur Lipiński              - nieobecność usprawiedliwiona.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XIII/19 z dnia 30.10.2019 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy -Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b)    zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój,
c)    zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa–Zdrój na lata 2018–2022,
d)    zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój,
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
f)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
g)    uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo–rekreacyjnych  w Kudowie-Zdroju,
h)    określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Nie zgłoszono wniosków i uwag do w/w porządku obrad.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 28.11.2019 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr XIII/19 z dnia 30 października 2019 r.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr XIII/19 z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  z dnia 30.10.2019 r.
Przy obecności 12 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)
a)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/88/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobieraniazostała podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/89/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa–Zdrój na lata 2018–2022.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/90/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany treści załącznika do Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa–Zdrój na lata 2018–2022 została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie zmian do projektu uchwały zgłoszonych na wspólnym posiedzeniu Komisji.  §18 projektu uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 18. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy wprowadza się następujące bonifikaty od ceny określonej przez rzeczoznawcę majątkowego:
a)    10% wartości lokalu – jeżeli najemca legitymuje się  5 letnim okresem najmu,
b)    2% wartości lokalu za każdy kolejny rozpoczęty rok najmu, po upływie okresu oznaczonego w lit. a, bonifikata wyliczona na dzień  pozytywnie  rozpatrzonego przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój wniosku  na  sprzedaż lokalu  mieszkalnego, nie  więcej  niż  60%.”
Przy obecności 12 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                 -    11 radnych
wstrzymał się     -       1 radny.
W związku z powyższym w/w zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte większością głosów.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w projektem uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/91/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/92/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/93/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo–rekreacyjnych  w Kudowie-Zdroju.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w projektem uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/94/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo – rekreacyjnych  w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.  
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w projektem uchwały.
Przy obecności 12 radnych na sali uchwała nr XIV/95/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z pytaniem dot. funkcjonowania świetlicy środowiskowej przy ul. Poznańskiej.
Odpowiedzi udzieliła B.Kopeć -  Sekretarz Gminy.
Radny D. Łaźniowski zwrócił się z pytaniem, czy po zakończeniu prac związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ul. Kościuszki zostanie tam położony asfalt.
Odpowiedzi udzieliła A.Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
Radny D.Dymowski zwrócił się z prośbą o przedstawianie informacji nt. planowanego do realizacji mikroprojektu pn. „Atrakcje na pograniczu, Kudowa-Zdrój – Czeska Skalica”, obejmującego remont technologii fontanny w Parku Zdrojowym. Zwrócił się również z prośbą o pochylenie się nad oświetleniem na terenie całego Parku Zdrojowego.
A.Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój przedstawiła informację nt. prac jakie zostaną wykonane w ramach realizacji w/w mikroprojektu. Odniosła się również do sprawy oświetlenia w Parku Zdrojowym.
Na salę obrad przybyła S.Bielawska - Przewodnicząca Rady Miejskiej. Na sali obrad obecnych jest 13 radnych.
Radna T.Żulińska zwróciła się z pytaniem, czy w przyszłym sezonie nie będzie już kłopotu z nawodnieniem płyty stadionu „Włókniarza”.
Odpowiedzi udzieliła A.Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
W związku z przygotowaniem wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie działań edukacyjnych gminy Kudowa-Zdrój w zakresie ekologii  m.in. na zakup zbiorników na deszczówkę i butelek filtrujących wodę radny W.Duś zwrócił się z pytaniem na czym będzie to polegało.
Odpowiedzi udzieliła A.Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem dot. wykonania kalendarza gminnego na 2020r. – w ubiegłym roku był problem z kalendarzami.
Odpowiedzi udzieliła A.Potoczna – Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.

Ad.7)
Radny A.Frankowski odczytał a następnie złożył na ręce Przewodniczącej Rady interpelację i zapytania skierowane do Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój. Interpelacja dot. budowy ronda, ustawienia znaku ograniczenia parkowania do 60 min. w godzinach od 7.00 do 19.00 oraz utworzenia pętli komunikacyjnej – budowa drogi między Pstrążną a Ždarkami oraz drogi miedzy ul. Kościuszki a ul. 1 Maja.
Zapytania dot.:
-    wprowadzenia opłaty abonamentowej za wodę i ścieki,
-    oszczędności w funduszu wynagrodzeń nauczycieli po dokonaniu zwrotu niesłusznie wypłaconych wynagrodzeń za okres strajku, podania informacji  dot. liczby nauczycieli korzystających z godzin nadliczbowych, ilości godzin nadliczbowych, jakie środki w roku szkolnym 208/2019 były przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za godziny nadliczbowe,
-    w jakie środki łączności wyposażona jest Straż Miejska, jakie realizuje zadania, jaki jest koszt funkcjonowania Straży w latach 2017-2019 wraz z liczbą etatów, czy Burmistrz Miasta planuje usprawnić jakość funkcjonowania Straży.

Ad.8)
Radny K.Stolarz stwierdził, że zwraca się z wnioskami w imieniu mieszkańców i otrzymuje odpowiedzi  na piśmie, jednakże radny uważa, że wnioski i odpowiedzi powinny być publikowane w środkach przekazu. Radny poruszył również sprawę udzielania na sesji głosu  przez mieszkańców – na poprzedniej sesji nie udzielono głosu mieszkańcowi. Radny zawnioskował, aby korekty oświadczeń majątkowych były również publikowane.
Przewodnicząca Rady odniosła się do wypowiedzi radnego dot. udzielania mieszkańcom głosu na sesji oraz zamieszczenia na stronach BIP odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z prośbą o poprawę bezpieczeństwa w rejonie tzw. „komina”.
Radna R.Gorczyńska zwróciła się z prośbą do radnych o udział w spotkaniu z kuratorem oświaty, które odbędzie się 28.11.2019r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Radny W.Duś poruszył sprawę świątecznej opieki lekarskiej. Od .01.2020 r. mieszkańcy gminy będą pozbawieni takiej opieki.  Wnioskuje o wystąpienie z apelem w tej sprawie.

Ad.9)
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi St.M., który poruszył m.in. sprawy dot. kornika i braku działań w jego zwalczaniu, braku pieszych patroli straży miejskiej i policji.
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi St.K., który kolejny raz poruszył sprawę nieprawidłowości przy termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szkolnej 8 oraz termomodernizacji budynku liceum ogólnokształcącego.


Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XIV sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1547 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XIV/19 z dnia 28 listopada 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 09:15
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 09:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 29