Zarządzenie Nr  0050. 15 .2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych

Na podstawie art.31 oraz art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.506 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 6 marca 2019 Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.1292 ze zm.) oraz art. 284 i art. 284a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa wzór legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju upoważnionych do przeprowadzenia kontroli podatkowych.

§ 2

Legitymację służbową wydaje Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

1. Pracownicy Urzędu Miasta wyznaczeni przez Burmistrza Miasta do przeprowadzenia kontroli podatkowych otrzymują legitymację służbową.
2. Legitymacja jest dokumentem służbowym potwierdzającym tożsamość pracownika i jego uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.
3. W legitymacji umieszcza się fotografię pracownika, imię i nazwisko, stanowisko, organ wydający legitymację oraz nr ewidencyjny legitymacji.
4. Wzór legitymacji służbowej określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
5. Wykaz pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzenia kontroli podatkowych zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty legitymacji służbowej pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym organ, który wydał legitymację.
2. Legitymacja służbowa podlega wymianie w przypadku: zmiany danych zawartych w legitymacji służbowej, uszkodzenia lub zniszczenia, zmiany stanowiska.
3. Pracownik jest obowiązany zwrócić legitymację do działu kadr w razie: otrzymania urlopu bezpłatnego, zwolnienia z pracy.
4. Ewidencję wydanych legitymacji służbowych prowadzi inspektor ds. kadr i oświaty.

§ 5

Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 21/08 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 6 lutego 2008 roku w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych.
2. Zarządzenie nr 13/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 24 stycznia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/08 w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych.
3. Zarządzenie nr 45/16 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 10 marca 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/08 w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracowników Urzędu Miasta upoważnionych do przeprowadzania kontroli podatkowych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.15.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 09:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 09:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 26