Zarządzenie nr 0050.14.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 stycznia 2020 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa – Zdrój.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 3 ust. 3 pkt 2 uchwały nr XVI/102/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok, Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Zaciąga się  kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym w Kłodzku Filia Kudowa-Zdrój w rachunku bieżącym w kwocie 2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok.

§ 2.

Zabezpieczenie zaciągniętego kredytu stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna
 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.14.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:23.01.2020 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:23.01.2020 09:00
Liczba wyświetleń dokumentu: 25