Zarządzenie nr 0050.11.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 stycznia 2020 r.

 
w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zleca się przeprowadzenie kontroli doraźnej w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju dotyczącej prawidłowości przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w 2019 roku.

§ 2

Do przeprowadzenia kontroli wyznacza się komisję w składzie:
1.    Wanda Pieniądz
2.    Irena Stańczak.

§ 3

Kontrolę należy przeprowadzić w dniach od 20 stycznia do 14 lutego 2020 r.

§ 4

Wyniki z kontroli należy przedłożyć Burmistrzowi Miasta w formie protokołu wraz z projektem zaleceń pokontrolnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.11.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.01.2020 11:35
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.01.2020 11:35
Liczba wyświetleń dokumentu: 30