Zarządzenie Nr 0050.9.2020
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 15 stycznia 2020 r.

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

1.    Przeznacza się do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną położoną w Kudowie-Zdroju w obrębie Czermna (AM-13), oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 160/5 o łącznej powierzchni 1031,0 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowej – parking.
2.    Ustala się stawkę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu określonego w § 1 w wysokości 2155,54 zł + 23% VAT (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 54/100) w okresie od 01 maja do 31 października każdego roku dzierżawnego.
Przedmiotem licytacji będzie stawka miesięcznego czynszu za okres od 01 maja do 31 października.
Stawka miesięcznego czynszu za okres od 01 listopada do 30 kwietnia każdego roku dzierżawnego wynosić będzie 50 % stawki wylicytowanej w trakcie przetargu.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.9.2020
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:16.01.2020 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.01.2020 09:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 26