O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 1200  w  siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej 43  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kudowa-Zdrój,
b)    budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2020 rok:
1)    omówienie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz przyjętych założeń do budżetu,
2)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,
3)    przedstawienie opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej,  
4)    przestawienie opinii komisji właściwej ds. budżetu,
5)    uzasadnienie przyjęcia lub nie przyjęcia wniosków komisji właściwej ds. budżetu,
6)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
7)    zgłoszenie poprawek oraz autopoprawek do projektu uchwały budżetowej,
8)    głosowanie nad poprawkami oraz autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej,
9)    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami oraz autopoprawkami,
10)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej uwzględniającym przyjęte poprawki oraz autopoprawki,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kudowa-Zdrój, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
f)    określenia górnych stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                          
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy –Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 30.12.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.12.2019 11:42
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:16.12.2019 09:30
Liczba wyświetleń dokumentu: 84