ZARZĄDZENIE Nr  0050.272.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 11 grudnia 2019 roku

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990r.  o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 1, 2 i 4  Programu Współpracy gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku  publicznego na rok 2020 stanowiącego załącznik do Uchwały nr XIII/77/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuje się  komisję konkursową do przeprowadzenia wstępnej weryfikacji ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy na 2020 rok w składzie:
1.    Katarzyna Oczkowska – przewodnicząca komisji
2.    Iwona Biernacik – zastępca przewodniczącej komisji
3.    Mariusz Fleszar – członek komisji
4.    Justyna Klich - członek komisji
5.    Rafał Greszta – członek komisji.

§ 2

Zasady działania Komisji Konkursowej określone zostały w § 12 Uchwały nr  XIII/77/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 3

Rozwiązanie Komisji Konkursowej nastąpi na mocy niniejszego zarządzenia po wykonaniu obowiązków określonych w § 12 Uchwały nr XIII/77/19 Rady Miejskiej z dnia 30 października  2019 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.272.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2019 13:39
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2019 13:39
Liczba wyświetleń dokumentu: 29