Zarządzenie nr  0050.269.2019
Burmistrza Miasta Kudowy – Zdroju
   z dnia 10 grudnia 2019 roku

               w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym

Na podstawie § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 3 i ust. 4 uchwały  Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa – Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

           
§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie na 5 (pięć) rat miesięcznych należności pieniężnej w wysokości 918,00 zł (słownie: dziewięćset osiemnaście  złotych 00/100) z tytułu przedłużenia rezerwacji miejsca na cmentarzu komunalnym należnej od 1 .
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

1)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.12.2019r.;
2)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.01.2020r.;
3)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 28.02.2020r.;
4)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.03.2020r.;
5)      183,60 zł  -  płatne w terminie do 30.04.2020r.

§ 2.

Udzielona pomoc nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

                                                                      
Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.269.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.12.2019 12:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.12.2019 12:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 23