O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 listopada  2019 r. o godz. 1400  w  siedzibie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu  przy  ul. Głównej 43   z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołów  z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju nr XIII/19 z dnia 30.10.2019 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany Uchwały Nr IV/11/15 Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
b)    zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa-Zdrój,
c)    zmiany Uchwały Nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa–Zdrój na lata 2018–2022,
d)    zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Kudowa-Zdrój,
e)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
f)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
g)    uchwalenia regulaminów korzystania z  urządzeń sportowo–rekreacyjnych  w Kudowie-Zdroju,
h)    określenia górnej stawki opłaty za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

                                           
PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 28.11.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:20.11.2019 10:14
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:20.11.2019 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 30