Kudowa-Zdrój 18.11.2019r.


OGŁOSZENIE
        

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA  KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza  przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr  448  (AM-13), o pow. 1439 m2 ,   położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Czermna z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi – bank, dopuszcza się  inne  rodzaje  usług np. hotelarskie, gastronomi, rzemiosła  usługowego, itp. spełniające  ograniczenia określone  w  ustaleniach ogólnych dla  strefy  F. Księga wieczysta nr SW1K/00083141/4. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Działka posiada dostęp  do  drogi publicznej (asfaltowej ul. Tadeusza  Kościuszki),  jest  niezabudowana, nieogrodzona, częściowo zakrzaczona  i zadrzewiona. Od  strony zachodniej  przylega  bezpośrednio  do  potoku. Przez  działkę  przebiega  linia  elektroenergetyczna  niskiego  napięcia. Na działce znajduje się nieczynne przyłącze  gazowe. Brak  sieć wodociągowej, kanalizacyjnej . Działka jest wolna od obciążeń i zadłużeń.

    Cena wywoławcza  120 000,00 zł.

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.

                                          
Przetarg odbędzie się w dniu 09.01.2020 r.  o godz. 10:00, w pokoju nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój, najpóźniej do 03.01.2020 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości.  Termin  wpłaty ceny nieruchomości przez  Nabywcę ustala się  nie  później  niż  24.01.2020 r.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
Uczestnik przetargu winien przedłożyć komisji przeprowadzającej przetarg dokument tożsamości oraz:
w przypadku osób innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
w przypadku małżonków do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
w przypadku pełnomocników osób fizycznych, poza przypadkami wskazanymi powyżej, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
        Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 448 obręb Czermna z przeznaczeniem na mieszkalnictwo niskiej intensywności, mieszkalnictwo pensjonatowe, usługi-bank, dopuszcza się inne usługi
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.11.2019 14:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.11.2019 14:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 68