Zarządzenie nr  0050.253.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.


Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.)  i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

 Przeznacza się do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej,  nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczoną geodezyjnie jako  działka numer 200/2,  (AM-8)   o pow. 22 m2, położonej w obrębie Stary Zdrój,  gminie Kudowa-Zdrój, powiecie kłodzkim, województwie dolnośląskim,  dla  której Sąd Rejonowy Wydział  Ksiąg  Wieczystych  w Kłodzku  prowadzi  księgę wieczystą  nr SW1K/00044877/7.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.253.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2019 10:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 10:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 26