Zarządzenie nr 0050.252.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 6 listopada 2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Stary Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną  geodezyjnie jako działki nr 109, (AM-6) i nr 110/3 (AM-6) o łącznej pow. 1184 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00083343/0, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod  mieszkalnictwo  niskiej  intensywności, mieszkalnictwo  pensjonatowe, usługi (dopuszcza się inne rodzaje usług np. hotelarskie, gastronomii, rzemiosła  usługowego, rolno-przemysłowe itp. spełniające  ograniczenia określone w  ustaleniach ogólnych dla strefy H1), oraz istniejący przebieg drogi krajowej nr 387 (część ulicy 1 Maja i "droga 100 zakrętów” w PNGS do granicy miasta z m. i gm. Radków); 5 ha (przekrój uliczny), 10 ha (przekrój drogowy).1. Ustalenia przestrzenne: na terenie zainwestowanym (do skrzyżowania z drogą do Jakubowic) - przekrój uliczny, szer. w liniach rozgraniczających = 25 m; jednojezdniowa, liczba pasów ruchu dwa; szerokość pasa ruchu = 3,0 m; min. szerokość chodników = 1,5 m; dalej, poza terenem zainwestowanym (od skrzyżowania z drogą do Jakubowic do granicy z m. i gm. Radków) - przekrój drogowy jak w stanie istniejącym.; dopuszcza się wszystkie rodzaje włączeń.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.252.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2019 10:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 10:24
Liczba wyświetleń dokumentu: 27