Zarządzenie nr  0050.251.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 6 listopada 2019 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1

Przeznacza  się  do sprzedaży w drodze  przetargu ustnego  nieograniczonego halę produkcyjną wraz ze sprzedażą  prawa  użytkowania  wieczystego gruntu, będącego własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu  wieczystym Gminy Kudowa-Zdrój,  położoną  w   gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Zakrze,  ul.  Fabryczna, oznaczoną geodezyjnie  jako  działki  nr  438/91(AM-17) i nr 438/92  (AM-17) o łącznej pow. 6824 m2, dla których  Sąd  Rejonowy  Wydział    Ksiąg  Wieczystych  w  Kłodzku  prowadzi   księgę wieczystą  nr  SW1K /00075850/8 z przeznaczeniem pod przemysł, bazy, składy, inne  usługi, ostateczne ustalenia   funkcjonalne  pozostawia   się  do   ustalenia  w  rozporządzeniu Rady Ministrów (art. 4,ust. 4, pkt 2 ustawy z dnia 20 października1994 r. o  specjalnych strefach  ekonomicznych Dz.U. z 2019 r.  poz. 482) w obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz nieruchomość bez zabudowań  położoną  w gminie  Kudowa-Zdrój, obręb Zakrze, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 162 (AM-17) i nr 430 (AM-17) o łącznej  pow.1329 m2, księga wieczysta  nr  SW1K/00079461/2  z  przeznaczeniem  pod   usługi  podstawowe, teren  publiczny, przeznaczenie terenu zostanie określone po wystąpieniu potrzeb.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 94/13 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Kudowa-Zdrój.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.251.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:14.11.2019 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:14.11.2019 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 28