Zarządzenie nr   0050.247.2019
Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju
z dnia  30 października  2019 roku


w sprawie: udzielenia pożyczki LUKS Czermna.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 3 uchwały nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok zarządza się co następuje:

§ 1

Udzielić nieoprocentowanej pożyczki dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Czermna ul. Kościuszki 90, 57-350 Kudowa-Zdrój,  działającego w formie stowarzyszenia nr 52 w ewidencji UKS Starostwa Powiatowego w Kłodzku  (NIP: 883-175-12-10), Regon 891496620 w kwocie  53.515,60  zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset piętnaście złotych 60/100 ) z przeznaczeniem na prefinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż kontenera szatniowego na boisku LUKS Czermna w Kudowie-Zdroju”.

§ 2

Warunki udzielenia i rozliczenia pożyczki zostaną uregulowane w umowie pożyczki.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.247.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:13.11.2019 10:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:13.11.2019 10:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 29