ZARZĄDZENIE NR 0050.246.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Kudowa -Zdrój oraz jej jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 108a, 108b, 108c i 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.    Gmina Kudowa -Zdrój oraz jej jednostki organizacyjne dokonujące zakupów w imieniu i na rzecz Gminy Kudowa -Zdrój mają obowiązek stosowania modelu podzielonej płatności w VAT (split payment) począwszy od 1 listopada 2019 r. przy dokonywaniu płatności za faktury z wykazaną kwotą podatku od towarów i usług przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty).
2.    Faktury o wartości brutto niższej niż 15.000,00 zł nie muszą być regulowane metodą płatności podzielonej.
3.    Odbiorca faktury ma obowiązek poprawienia faktury wystawionej bez wymaganego oznaczenia metody płatności, faktura bez tego oznaczenia jest bowiem fakturą wystawiona wadliwie. Czynność ta następuje poprzez wystawienie noty korygującej.

§ 2.

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych przez podatników VAT na rzecz innych podatników VAT. Realizacja zapłaty w ramach podzielonej płatności ma zastosowanie jedynie do faktur z wykazaną kwotą podatku VAT.

§ 3.

Mechanizm podzielonej płatności może być stosowany wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu. Nie ma zastosowania przy innych formach rozliczeń bezgotówkowych, np. płatnościach kartami płatniczymi, przekazach oraz w przypadku płatności gotówkowych.

§ 4.

 
1.    Metodą podzielonej płatności objęte są także faktury zaliczkowe oraz przedpłatowe, pod warunkiem wykazania w nich podatku VAT.
2.    Metodą podzielonej płatności nie obejmuje się faktur proforma, które w rozumieniu ustawy o VAT nie są fakturami.

§ 5.

Zapłata w modelu podzielonej płatności odbywa się na specjalne subkonto przy rachunku bankowym prowadzonym dla każdego podmiotu (podatnika VAT).

§ 6.

1.    W Gminie Kudowa -Zdrój i jej jednostkach organizacyjnych przyjmuje się rozwiązanie, w postaci umieszczania na fakturach z wyodrębnionym podatkiem VAT dotyczących sprzedaży towarów lub usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2018 poz. 2174 z późn. zm.) na rzecz innych podatników VAT, gdy kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – (jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty) adnotacji o zastosowaniu metody płatności „mechanizm podzielonej płatności”.
2.    W sytuacji, gdy faktura opiewająca na kwotę 15.000 zł brutto lub więcej zawiera minimum jedną pozycję objętą zakresem wskazanym w załączniku nr 15 do ustawy, Gmina oraz jej jednostki organizacyjne mają obowiązek zamieszczenia na tej fakturze informacji na temat metody płatności: „mechanizm podzielonej płatności”. Nie ma przy tym znaczenia, że wartość towarów lub usług objętych ww. załącznikiem, wykazanych na danej fakturze jest niższa niż 15.000 zł.

§ 7.

W związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment) nie ulega zmianie sposób rozliczenia podatku VAT wynikający ze składanych deklaracji podatkowych przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją podatkową.

§ 8.

Jednostka organizacyjna Gminy Kudowa -Zdrój przekazuje kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z cząstkowej deklaracji podatkowej na wydzielony rachunek VAT Gminy Kudowa -Zdrój w następujący sposób:
1) w przypadku posiadania całej kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka organizacyjna kwotę tę przekazuje przelewem split payment na rachunek główny VAT Gminy Kudowa –Zdrój, z użyciem komunikatu "przekazanie własne",
2) w przypadku posiadania części kwoty podatku VAT na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka organizacyjna dokonuje dwóch przelewów:
a) do wysokości zgromadzonych środków na własnym wydzielonym rachunku VAT przelewem split payment na rachunek główny Gminy Kudowa -Zdrój VAT z użyciem komunikatu "przekazanie własne",
b) pozostałą kwotę podatku VAT przelewem tradycyjny m z rachunku bieżącego lub pomocniczego, innego niż wydzielony rachunek VAT jednostki na rachunek VAT Gminy Kudowa -Zdrój.
3) w przypadku braku środków na własnym wydzielonym rachunku VAT, jednostka dokonuje wpłaty podatku VAT przelewem tradycyjnym w całości ze swojego rachunku na rachunek VAT Gminy Kudowa -Zdrój.

§ 9.

Zobowiązuje się dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych do zapoznania się z przepisami dotyczącymi mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

§ 10.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Skarbnika Gminy Kudowa -Zdrój, kierownikom i dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2019 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.246.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.11.2019 09:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.11.2019 09:55
Liczba wyświetleń dokumentu: 23