PROTOKÓŁ NR XII/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 września 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja jest nagrywana. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI:
1)    Irena Biernacik             - nieobecność usprawiedliwiona
2)    Kazimierz Stolarz        - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
c)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa -Zdrój,
d)     rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Nie zgłoszono wniosków do zaproponowanego porządku obrad.
W związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 30.09.2019 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XII/72/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XII/73/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie-Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XII/74/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie -Zdroju, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Kudowa -Zdrój została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr XII/75/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie  rozpatrzenia skargi Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie. Rada Miejska uwzględniła skargę Prokuratora Rejonowego w Kłodzku do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu  na uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z urządzeń sportowo-rekreacyjnych w Kudowie-Zdroju. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5)

Pytania do sprawozdania z prac Burmistrz Miasta między sesjami zgłosili radni  D.Dymowski, W.Duś i D.Łaźniowski. Pytania dotyczyły wysokości dofinansowania, zakresu robót i terminu wykonania zadania pn. usuwanie szkód powstałych wskutek zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, wyników kontroli prawidłowości gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych u 3 przedsiębiorców, remontu muru przy Przedszkolu im. Kubusia Puchatka przy ul. 1 Maja.
Burmistrz Miasta  oraz A.Kanecki przedstawiciel KZWiK Sp. z o.o.  udzielili szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone pytania.
Radny A.Frankowski zwróci się z prośbą, aby w sprawozdaniu podawana była wielkość działek przeznaczonych do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania.   
Burmistrz Miasta przyjęła prośbę do realizacji.

Ad.6)
Radna T.Żulińska zwróciła się do Burmistrz Miasta z pytaniem, czy jest szansa na wykonanie  remontu ul. Słone oraz z prośbą o pomoc mieszkance, u której kilkanaście razy wylała kanalizacja i dokonanie  przeglądu drzewostanu wzdłuż rzeki – posesje od nr 77 do nr 81.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest gazyfikacja Słonego oraz jak realizowany jest program „Czyste powietrze”.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowych odpowiedzi.

Ad.7)
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń.

Ad.8)
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu pani A.Chełmińskiej – Dyrektorowi Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. S. Moniuszki, która przedstawiła zebranym prezentację dot. funkcjonowania placówki.
Pan M.Mrowiec podziękował radnym za podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej w Kudowie -Zdroju.

Ad.9)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1625 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XII/19 z dnia 30 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 12:27
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 12:27
Liczba wyświetleń dokumentu: 27