PROTOKÓŁ NR XI/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 4 września 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XI sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

RADNI NIEOBECNI:
1)    Teresa Żulińska             - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju,
b)    zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)     zmiany uchwały Nr X/65/19 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019r.  w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
5.    Przyjęcie protokołu nr X/19 z sesji Rady Miejskiej z dnia 27.06.2019 r.
6.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
7.    Interpelacje i zapytania radnych.
8.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
9.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
10.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radny A.Frankowski zwrócił się z wnioskiem o przerwanie sesji zgodnie z § 37 Statutu Gminy Kudowa-Zdrój oraz z uwagi na § 31 ust. 3, który mówi, że sesje zwyczajne odbywają się w ostatnim tygodniu miesiąca. Radny wnioskuje o przerwanie sesji i wyznaczenie terminu sesji  w ostatnim tygodniu miesiąca.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że grupa radnych zrzeszonych w Klubach Radnych opracowała nowy projekt uchwały dot. diet. W związku z tym wnioskuje o wycofanie z pkt 3 porządku obrad podpunktu e  dot. projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr X/65/19 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania i wprowadzenie do porządku obrad – pkt.3 podpunkt e – projektu uchwały w sprawie  wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku radnego A.Frankowskiego o przerwanie sesji i wyznaczenie terminu sesji  w ostatnim tygodniu miesiąca.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za był                     -     1 radny
przeciw było            -    11 radnych
wstrzymało się        -      2 radnych.
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca  Rady przeprowadziła imienne głosowanie wniosku w sprawie  wycofania z pkt 3 porządku obrad podpunktu e  dot. projektu uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr X/65/19 Rady Miejskiej  Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2019 r.  w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania i wprowadzenie do porządku obrad – pkt.3 podpunkt e – projektu uchwały w sprawie  wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                     -   11 radnych
przeciw był             -     1 radny
wstrzymało się       -     2 radnych.
W związku z powyższym w/w wniosek został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad uwzgledniającego wprowadzone zmiany.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                     -   12 radnych
przeciw był             -     1 radny
wstrzymał się         -     1 radny.

W związku z powyższym Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad XI sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 4.09.2019 r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3-4)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju.
Przewodnicząca  Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr XI/67/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Kudowie-Zdroju została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok.
Pani J.Klich przedstawiła zmiany do w/w projektu uchwały:
1)    adres strony internetowej wskazany w § 3 ust. 3, § 4, § 5 ust.11 oraz § 8 ust.5 podpunkt a zmienia  się na adres www.kudowa.pl,
2)    w § 5  ust. 5  słowo roboczych zastępuje się słowem robocze,
3)    § 7 ust. 7 pkt. 6 – wykreśla się.    
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie w/w zmian  zgłoszonych do projektu uchwały  w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w zmiany do projektu uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr XI/68/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy-Zdroju na 2020 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr XI/69/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój  została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr XI/70/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały zgłoszono następujące wnioski:
1)    radny K.Stolarz -  wniosek o pozostawienie  § 4 projektu uchwały dotyczącego maksymalnej wysokości  miesięcznej  diety w brzmieniu uchwalonym 27.06.2019r.  
2)    radny A.Frankowski wniosek o wprowadzenie w § 5 ust.1 w brzmieniu „Radny otrzymuje ¼ kwoty o których mowa w § 3 i § 4 ust.1  za każdą obecność na sesji Rady Miejskiej, posiedzeniu komisji lub posiedzeniu zespołu kontrolnego, którego jest członkiem”  oraz wprowadzenie w § 5 ust. 3 w brzmieniu: „Kwoty, o których mowa w ust.1  zaokrągla się w dół do pełnych złotych.”  
3)    radny A.Frankowski wniosek o obniżenie diety Przewodniczącej Rady Miejskiej zaproponowanej w projekcie uchwały o 5%.

Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego K.Stolarza o pozostawienie  § 4 projektu uchwały dotyczącego maksymalnej wysokości  miesięcznej  diety w brzmieniu uchwalonym 27.06.2019r.   
Przy obecności 14 radych na sali głosowano  następująco:
za było              -     3 radnych
przeciw było       -    11 radnych.
W związku z powyższym wniosek  o pozostawienie  § 4 projektu uchwały dotyczącego maksymalnej wysokości  miesięcznej  diety w brzmieniu uchwalonym 27.06.2019 r.   nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego A. Frankowskiego  o wprowadzenie w § 5 ust.1 w brzmieniu „Radny otrzymuje ¼ kwoty o których mowa w § 3 i § 4 ust.1  za każdą obecność na sesji Rady Miejskiej, posiedzeniu komisji lub posiedzeniu zespołu kontrolnego, którego jest członkiem”  oraz wprowadzenie w § 5 ust. 3 w brzmieniu: „Kwoty, o których mowa w ust.1  zaokrągla się w dół do pełnych złotych.”  
Przy obecności 14 radych na sali  w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego A. Frankowskiego  o obniżenie diety Przewodniczącej Rady Miejskiej zaproponowanej w projekcie uchwały o 5%.
Przy obecności 14 radych na sali głosowano  następująco:
za było              -     5 radnych
przeciw było      -     9 radnych.
W związku z powyższym wniosek  o obniżenie diety Przewodniczącej Rady Miejskiej zaproponowanej w projekcie uchwały o 5% nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr XI/71/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                 -    12  radnych
wstrzymało się      -      2 radnych.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5)
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr X/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr IX/19 z dnia 27.06.2019 r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
Pytania do sprawozdania z prac Burmistrz Miasta między sesjami zgłosił radny  W.Duś. Pytania dotyczyły m.in. lokalizacji  dwóch stacji ładujących e-bike, które będą wykonane  w ramach projektu „Singletrack Orlicko – Klodzko” oraz zakończonego  remontu lokalu położonego przy ul. 1 Maja 25
Burmistrz Miasta  udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone pytania.
Przewodnicząca Rady w nawiązaniu do punktu dot.  realizacji wniosków ze spotkań z mieszkańcami zwróciła się z wnioskiem o wymianę ławki przy budynku nr 22 przy ul. Łąkowej.
Odpowiedzi udzieliła Burmistrz Miasta.

Ad.7)
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem dlaczego nie otrzymał odpowiedzi na ustne wnioski zgłoszone na poprzedniej sesji  dotyczące m.in. braków w rejestrze umów, wykonania wiaty przy ul. Głównej, wypłaty pieniędzy dla nauczycieli za okres strajku, porządku w rejonie dworca PKP, koszenia terenów zielonych na terenie miasta oraz stanu stawu w Parku Zdrojowym. Radny  poruszył sprawę kosztów termomodernizacji  budynku szkoły i zwrócił się z pytaniem, czy jest orzeczenie biegłego sądowego mówiące o zwrocie przez  wykonawcę kwoty ok. 160.000 zł za nieprawidłowo  wykonane roboty.  Radny zwrócił się z pytaniem czy Wiceprzewodniczący Rady, pan M.Biernacki i pana R.Greszta otrzymali odpowiedź ze Starostwa Powiatowego na zarzuty dot. Towarzystwa Moniuszkowskiego. Ponadto radny zwrócił się z pytaniem ile wniosków do Prokuratury i Sądów  zostało skierowanych przez Urząd Miasta.
Burmistrz Miasta stwierdziła, że sprawdzi, na które pytania radny nie otrzymał odpowiedzi. Ponadto odniosła się również do kosztów wykonania termomodernizacji budynku  szkoły przy ul. Pogodnej oraz zwrotu przez wykonawcę kwoty 160.000 zł.
Sekretarz Gminy udzieliła odpowiedzi na temat rejestru umów.
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radnego K.Stolarza o sprecyzowanie  wniosków.
Radny K.Stolarz odczytał pismo skierowane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu - IX Wydział Gospodarczy KRS i kolejny raz zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady z pytaniem czy otrzymał odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
Wiceprzewodniczący Rady ustosunkował się do w/w pisma oraz poinformował, że nie otrzymał na  nie odpowiedzi.  
Przewodnicząca Rady odnosząc się do wypowiedzi radnego K.Stolarza stwierdziła, że interpelacje i zapytania kierowane są tylko do burmistrza i winny być kierowane  na piśmie.  
Radny K.Stolarz stwierdził, że ma prawo kierować zapytania ustnie i na piśmie.
Radny A.Frankowski odczytał a następnie złożył na ręce Przewodniczącej Rady zapytania skierowane do Burmistrz Miasta dot. audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta oraz wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli za okres strajku.  
Sekretarz Gminy zacytowała zebranym art. 24 ust.6 ustawy o samorządzie gminnym „6.Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania .”

Ad.8)
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń radnych.
Radna A.Ziółkowska oraz Przewodnicząca Rady złożyły podziękowania panu R.Greszcie -Dyrektorowi KCKiS za przygotowanie i przeprowadzenie tak wielu imprez w okresie letnim na terenie gminy.
Wiceprzewodniczący Rady złożył podziękowania Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego.

Ad.9)
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi S.K., który kolejny raz przedstawił informacje nt. nieprawidłowości przy termomodernizacji budynku szkoły przy ul. Szkolnej 8 oraz termomodernizacji budynku liceum ogólnokształcącego.
Mieszkanka  E.M. zwróciła się do Przewodniczącej Rady z pytaniem czy  dobrze zrozumiała, że Statut Gminy, nad którym  w poprzedniej kadencji radni pracowali 10 miesięcy, jest zły i trzeba go zmienić. Ponadto zwróciła się do Burmistrz Miasta stwierdzając, że została wybrana przez większość mieszkańców i nie podobają się jej działania przeciwko imprezom, które promują miasto.
Przewodnicząca Rady i Burmistrz Miasta odniosły się do wypowiedzi  mieszkanki E.M.
Mieszkanka E.M. jako członek Zarządu Towarzystwa Moniuszkowskiego  przedstawiła informację  nt. organizacji Festiwalu Moniuszkowskiego.
Przewodnicząca Rady złożył na ręce mieszkanki E.M. podziękowania za organizację tegorocznego Festiwalu Moniuszkowskiego. Wiceprzewodniczący Rady odniósł się do wypowiedzi mieszkanki E.M. dot. działalności Towarzystwa Moniuszkowskiego.
Mieszkaniec W.G. odniósł się do sprawy organizacji Festiwalu Moniuszkowskiego. Odczytał pismo dot. stawu w Paku Zdrojowym oraz poruszył sprawę remontu 5 ulic w mieście.  

Ad.10)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XI sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1625 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Przewodniczaca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XI/19 z dnia 4 września 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 12:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 12:18
Liczba wyświetleń dokumentu: 28