UCHWAŁA Nr XIII/78/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art.40 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się regulamin Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Regulamin, o którym mowa w §1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ustawienie tablic informacyjnych na terenie Parku Zdrojowego w Kudowie-Zdroju.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XI/62/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Parku Zdrojowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XIII/78/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:04.11.2019 11:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.11.2019 11:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 21