Zarządzenie Nr 0050.228.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 8 października 2019 r.

w sprawie odstąpienia od wykonania prawa pierwokupu nieruchomości  niezabudowanej położonej na terenie gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z  późn.  zm.) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju zarządza co następuje:

§1.

1.    Odstępuje się od wykonania prawa pierwokupu w prawie własności nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka gruntu nr 137/4
 o powierzchni 0,0928 ha, AM-3, obręb Nowy Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Kłodzku,   Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer SW1K/00042713/6.

2.    W przedmiocie zbycia nieruchomości opisanej  w ust. 1, została zawarta warunkowa umowa sprzedaży w dniu 07 października 2019 r. Rep. A nr 9026/2019  w Kancelarii Notarialnej w Bohaterów  Getta 1   przed notariuszem mgr Urszulą Makarską.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy  Burmistrza Miasta  Kudowa-Zdrój.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.228.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.10.2019 12:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.10.2019 12:10
Liczba wyświetleń dokumentu: 29