Zarządzenie Nr 0050. 231.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 10 października 2019 r.

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.26.2019 z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz upoważnienia zawartego w § 3 ust. 4 uchwały budżetowej nr IV/14/18 Rady Miejskiej Kudowy–Zdroju z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa–Zdrój na 2019 rok (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 588), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do kwoty 209.068,77 złotych
(słownie: dwieście dziewięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych 77/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na ekologiczne – WFOŚiGW ” (dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych i przestarzałych pieców w budynkach i lokalach  mieszkalnych na nowoczesne ekologiczne źródło ciepła zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Kudowa-Zdrój na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego – II edycja” przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu)”.”
2.    § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Źródłem spłaty pożyczki w latach 2019-2024 będą dochody własne budżetu gminy Kudowa–Zdrój  roku pochodzące z wpływów z podatków i opłat lokalnych.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy Kudowa–Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.231.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.10.2019 11:55
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.10.2019 11:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 27