Zarządzenie Nr 0050.214.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu i umorzenia odsetek z tytułu opóźnienia

Na podstawie § 3 ust. 1  oraz § 4 ust. 2 pkt 1, 3  i ust. 4 Uchwały Nr  XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie : określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa–Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Na wniosek 1   :
-  umarza się odsetki z tytułu opóźnienia w kwocie 52,63 zł:
-  rozkłada się na 3 (trzy) raty zaległość z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w kwocie 339,11 zł za nieruchomość położoną w Kudowie–Zdroju, oznaczoną geodezyjnie jako działka nr 339/1, obręb Zakrze i ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:

    Data                   Kwota              Odsetki      Opł.prol.     Razem
2019.10.15             113,04                 0,00           0,69         113,73
2019.11.15              113,04                 0,00          1,02         114,06
2019.12.15              113,03                 0,00          1,35         114,38

Razem                    339,11                0,00           3,06        342,17

§ 2.

Udzielona pomoc  nie stanowi pomocy publicznej (pomocy de minimis).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.214.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 14:11
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 14:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 33