Zarządzenie Nr  0050.195.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) w związku z art. 13, art. 15 ust. 4 i art. 18 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.)  Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na stanowisko Dyrektora Żłobka im. Kubusia Puchatka w Kudowie-Zdroju.

§ 2.

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.195.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 29