Zarządzenie Nr 0050.215.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t,j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn.zm.) oraz § 10 Uchwały nr XLII/258/18 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022 (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2018 poz. 623 z dnia 07.02.2018 r.) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Ustala się stawkę bazową czynszu najmu lokalu mieszkalnego w wysokości 3,28 zł/m2 netto powierzchni użytkowej lokalu.
2.    Ustala się stawkę bazową czynszu najmu socjalnego lokalu w wysokości 1,64 zł/m2 netto powierzchni użytkowej lokalu.
3.    Ustala się stawkę bazową czynszu najmu tymczasowego pomieszczenia w wysokości 1,64 zł/m2 netto  powierzchni użytkowej pomieszczenia.
4.    Tabela czynników podwyższających i obniżających wysokość stawki czynszu najmu lokalu mieszkalnego stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie nr 50/2013 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 14 marca 2013 r., w sprawie ustalenia stawek czynszu.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.215.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:40
Liczba wyświetleń dokumentu: 51