Zarządzenie Nr 0050.212.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu za 1 KW energii elektrycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się ryczałt za 1 KW energii elektrycznej zużytej przez ekran LCD umieszczony w Punkcie Informacji Turystycznej w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 44 w kwocie 0,55 zł netto + 23 % VAT.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2019 r.

§ 4

Traci moc zarządzenie nr 213/09 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 15 października 2009 roku w sprawie ustalenia ryczałtu za 1 KW energii elektrycznej.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.212.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 11:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 11:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 63