Zarządzenie Nr 0050.200.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 19 września 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawki miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) i w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Doln. 1095) Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny za dzierżawę część nieruchomości  gruntowej  o  powierzchni  30 m2  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka gruntu nr 27/10, położonej w Kudowie-Zdroju, obręb Stary Zdrój (AM-2) z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – ogródek kawiarniany przylegający do kawiarni „Raj” w Kudowie-Zdroju w wysokości:

a.    w sezonie letnim od 1 kwietnia do 31 października łącznie 143,91 zł brutto (słownie: sto czterdzieści trzy złote 91/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 26,91 zł,
b.    w sezonie zimowym od 1 listopada do 31 marca łącznie 71,96 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt jeden złotych 96/100) w tym 23% podatku VAT w kwocie 13,46 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr 258/12 Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju z dnia 07 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.200.2019
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:25.09.2019 09:29
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:25.09.2019 09:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 70