Zarządzenie nr 0050.192.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 17 września  2019r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z  późn. zm.)   i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży,  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość gruntową, położoną  w obrębie Czermna, gmina Kudowa-Zdrój, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie, oznaczoną  geodezyjnie jako działka nr 448, (AM-13) o pow. 1439 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr  SW1K/00083141/4, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kudowa-Zdrój pod  mieszkalnictwo  niskiej  intensywności, mieszkalnictwo  pensjonatowe, usługi-bank (dopuszcza się inne rodzaje usług np. hotelarskie, gastronomii, rzemiosła  usługowego, itp. spełniające  ograniczenia określone w  ustaleniach ogólnych dla strefy F).

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.192.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:19.09.2019 15:13
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.09.2019 15:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 35