Zarządzenie Nr 0050.176.2019
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 4 września 2019 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 869) i art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami.) oraz obowiązującego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych.

zarządzam co następuje:

§ 1

1.    Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 30 000 euro mają być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym zarządzeniem, z pominięciem poszczególnych trybów wymienionych w ustawie Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp.
2.    Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów uPzp art. 32-35. Wzór oszacowania zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.    Niedopuszczalne jest dzielenie zamówienia na części lub zaniżanie jego wartości w celu uniknięcia obowiązku stosowania przepisów  uPzp.

§ 2

1.    Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych uregulowano w następującym układzie:
1)    zamówienia o wartości do 15.000 zł netto.
2)    zamówienia o wartości powyżej 15.000 do 60.000 zł netto
3)    zamówienia o wartości powyżej 60.000 zł netto do 30.000 euro

§ 3

Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 15.000 zł netto, nie stosuje się postanowień niniejszego zarządzenia. Zamówienie wymaga zachowania formy pisemnej (zlecenie, umowa). Wzór zlecenia stanowi Załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za zamówienie, wypełnia załącznik nr 10 do zarządzenia. Dla zamówień współfinansowanych należy przestrzegać wytycznych programowych w ramach realizowanych poszczególnych projektów.

§ 4

1.    Procedurę udzielenia zamówienia o wartości powyżej 15.000 do 60.000 zł netto, dokonuje się z zachowaniem zasad: celowości, legalności i gospodarności, po rozeznaniu rynku, co najmniej u dwóch potencjalnych wykonawców. Rozeznanie rynku w formie pisemnej lub z wykorzystaniem strony internetowej ma być sporządzone wg załącznika nr 8 do niniejszego Zarządzenia. Dla zamówień współfinansowanych należy przestrzegać wytycznych programowych w ramach realizowanych poszczególnych projektów.
2.    Pracownik merytorycznie odpowiedzialny za zamówienie, o którym mowa w ust. 1, do faktury załącza notatkę potwierdzającą przeprowadzenie rozeznania rynku i zasadności wyboru oferty cenowej na produkt określonego wykonawcy. Notatka wymaga:
1)    akceptacji kierownika komórki organizacyjnej, na którego rzecz dokonano zakupu,
2)    parafowania przez Skarbnika w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówienia, przedłożenia wraz z fakturą kierownikowi zamawiającego, celem zatwierdzenia.
3.    Rozpoznanie rynku może być przeprowadzone, pisemnie, lub z wykorzystaniem strony internetowej http://bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl (zakładka: zamówienia poniżej 30.000 euro) lub za pośrednictwem cenników zamieszczonych na stronie internetowej.
4.    W uzasadnionych przypadkach, w szczególności kiedy przemawia za tym interes zamawiającego lub konieczność pilnego wykonania zamówienia lub w przypadku braku możliwości skierowania zapytania ofertowego do większej liczby podmiotów, Kierownik zamawiającego może odstąpić od stosowania procedury określonej w § 4 ust. 1, 2 i 3.

§ 5

Zamówienie o wartości przekraczającej kwotę 60.000 zł netto i nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro dokonuje się na zasadach określonych w algorytmie postępowania, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dla zamówień współfinansowanych należy przestrzegać wytycznych programowych w ramach realizowanych poszczególnych projektów.

§ 6

1.    Kierownicy referatów oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach:
1)    określają celowość i zasadność zamówień, o których mowa w § 2,
2)    odpowiadają za właściwy opis przedmiotu zamówienia,
3)    odpowiadają za celowość i zasadność wyłączenia ze stosowania uPzp zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 uPzp
4)    odpowiadają za zgodność wykonania zamówienia na dostawy lub usługi z jego opisem oraz odbiór jakościowy z zastrzeżeniem ust. 2.
5)    zobowiązani są do prowadzenia ewidencji dokonanych zamówień według załącznika nr 10
6)    przekazują pracownikowi ds. zamówień publicznych zbiorcze zestawienie udzielonych zamówień i zleceń do 10 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.
2.    Za zgodność wykonania zamówienia na roboty budowlane z jego opisem (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) odpowiada inspektor nadzoru budowlanego wyznaczony przez kierownika zamawiającego.

§ 7

1.    Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dnie wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się przepisy zarządzenia Nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu  udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy – Zdroju.
2.    Traci moc Zarządzenie Nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r.  w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta Kudowy – Zdroju oraz Nr 0050.270.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.162.2018 Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych oraz regulaminu komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Kudowie – Zdroju.

§ 8

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju, pracownikom na samodzielnych stanowiskach i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.176.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 11:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 11:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 56