UCHWAŁA Nr XI/68/19
RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU
z dnia  04 września 2019 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), Rada Miejska Kudowy – Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe zasady i tryb konsultacji społecznych dla realizacji Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok w formie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Kudowy – Zdroju na 2020 rok, stanowiącego załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr XI/68/19
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.09.2019 08:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.09.2019 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 33