PROTOKÓŁ NR X/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 27 czerwca 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wojciech Duś otworzył X sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Wiceprzewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
RADNI NIEOBECNI:
1)    Sylwia Bielawska             - nieobecność usprawiedliwiona

Wiceprzewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr IX/19 z dnia 29.05.2019 r.
4.    Raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r.
5.    Debata nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania.
7.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok,
b)    udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
f) uchylenia uchwały w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości                                                                                                                                                     
g)    zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój oraz  będących we władaniu Gminy Kudowa-Zdrój,
h)    wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania,
i)    rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
8.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
9.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
13.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
I.Biernacik Skarbnik Gminy zgłosiła wniosek o wycofanie z pkt. 7 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój oraz  będących we władaniu Gminy Kudowa-Zdrój - podpunkt g – i wprowadzenie w to miejsce projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania   i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie wniosku dot.  wycofania z pkt. 7 porządku obrad projektu uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój oraz  będących we władaniu Gminy Kudowa-Zdrój - podpunkt g – i wprowadzenia w to miejsce projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/20/15 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania   i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                 -   13 radnych
wstrzymał się      -     1 radny.
W związku z powyższym w/w wniosek został przyjęty większością głosów. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Radny A.Frankowski zgłosił wniosek o wycofanie z punktu 7 porządku obrad podpunktów c, d i g ponieważ dostarczone radnym projekty uchwał nie miały ani podpisu ani  opinii radcy prawnego.  
Wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie wniosku o wycofanie z punktu 7 porządku obrad podpunktów c, d i g.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było                  -      2 radnych
przeciw było       -      9  radnych
wstrzymało się   -       3 radnych.
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczącym Rady stwierdził, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad X sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 27.06.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
Radni nie zgłosili uwag do protokołu nr IX/19 z dnia 29.05.2019 r.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr IX/19 z dnia 29.05.2019 r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4)
Pani B.Kopeć Sekretarz Gminy omówiła raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r..

Ad.5)
Wiceprzewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r. Poinformował, że w debacie na raportem glos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy. Do 26.06.2019r. do Przewodniczącego Rady nie wpłynęło żadne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie.   
W trakcie debaty nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r. radni zwracali uwagę m.in. na słabą ściągalność zadłużenia w stosunku do gminy, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz zakupu wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego ucznia (wózek prze okres pól roku nie był używany), realizacji budżetu obywatelskiego, braku informacji o oświacie, braku odniesienia do roku 2017, uzupełnienia raportu o spis treści, pochylenia się nad Strategią Rozwoju Gminy Kudowa-Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych, która została opracowana  na lata 2004-2020.     
Burmistrz Miasta zwróciła uwagę na fakt, że raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r. został przygotowany zgodnie z zapisami ustawy.
Radny K.Stolarz zgłosił wniosek o rozszerzenie raportu o stanie gminy za 2019r. o informacje dot. oświaty w gminie.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie wniosku radnego K.Stolarza o rozszerzenie raportu o stanie gminy za 2019r. o informacje dot. oświaty w gminie.
 Przy obecności 14 radnych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.6)
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały Rady Miejskiej  w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania.
 Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/57/2019  Rady Miejskiej  w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania została podjęta jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7-8)
a)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok.
Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój  sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu za 2018 rok – opinia w załączeniu do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/58/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok została podjęta jednogłośnie.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


b)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła stanowisko Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego za 2018r. – stanowisko Komisji w załączeniu do niniejszego protokołu.
Skarbnik Gminy przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku  Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta  za 2018 rok – opinia w załączeniu do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/59/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

c)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/60/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta większością głosów. Głosowano następująco:
 za było   - 13 radnych
wstrzymał się    -   1 radny.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

d)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Wiceprzewodniczący Rady  przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/61/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta wiekszością głosów. Głosowano następująco:
 za było   - 12 radnych
wstrzymało się    -   2 radnych.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

e)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/62/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

f)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej uchylający uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały uchylającym uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/63/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju uchylająca uchwałę w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

g)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wydzierżawiania   i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały zgłoszono wniosek o zmanię zapisu § 1 ust.2 projektu uchwały. Wiceprzewodniczący rady  ogłosił przerwę w obradach w celu doprecyzowania zapisu § 1 ust.2.
Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści § 1 ust.2.
§ 1 ust.2. otrzymuje brzmienie:
„2. Nieruchomości na potrzeby technicznego uzbrojenia terenu, w szczególności w zakresie sieci i przyłączy telekomunikacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, energetycznych, ciepłowniczych oddawane są w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieznaczony w trybie bezprzetargowym.”
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy obecności 14 radych na sali w/w wniosek został przyjęty jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/64/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie określenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
 za było   - 13 radnych
przeciw był     -   1 radny.
 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

h)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały zgłoszono następujące wnioski:
1)    Wiceprzewodniczący Rady -  wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu  uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania w celu doprecyzowania zapisów do zasad obniżania diet.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy obecności 14 radych na sali głosowano  następująco:
za było              -   5 radnych
przeciw było    -   8  radnych
wstrzymał się  -   1 radny.
W związku z powyższym wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu  uchwały   w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania nie został przyjęty.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2)    Radny K.Stolarz zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 za było             -   9  radnych
przeciw było    -   5 radnych.
 Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

3)    W związku z wątpliwościami radych dot. treści przegłosowanego wniosku Sekretarz Gminy zaproponowała przeprowadzenia reasumpcji  głosowania.
Radny K.Stolarz zgłosił wniosek o przegłosowanie projektu uchwały   w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania w treści przedstawionej radnym. Radny odczytał projekt uchwały, który radni otrzymali   w materiałach na sesję.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienną reasumpcję  głosowania nad w/w wniosek o przegłosowanie projektu uchwały   w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania w treści przedstawionej radnym.
Przy obecności 14 radnych na sali głosowano następująco:
 za było                 -   7  radnych
przeciw było        -   6 radnych
wstrzymała się    -    1 radna.
W związku z powyższym wniosek przegłosowanie projektu uchwały w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania w treści przedstawionej radnym został przyjęty większością głosów.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/65/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie w sprawie wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania została podjęta większością głosów.
Głosowano następująco:
za było                 -   7  radnych
przeciw było        -   6 radnych
 wstrzymała się    -    1 radna.
Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

i)    Wiceprzewodniczący Rady poddał pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Wiceprzewodniczący Rady przeprowadził imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Rada Miejska  nie uwzględniła skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr X/66/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju  w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad.9)
Pytania do sprawozdania z prac Burmistrz Miasta między sesjami zgłosili radni  K.Stolarz, S.Ziółkowska i W.Duś. Pytania dotyczyły m.in. postępowania na wyłonienie wykonawcy audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta, wykonania projektu tężni solankowej, remontu lokalu przy ul. 1 Maja 25/1a oraz przeglądu i czyszczenia rowów melioracyjnych.
Burmistrz Miasta  udzieliła szczegółowych odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Ad.10)
Radny K.Stolarz odczytał a następnie złożył na ręce Wiceprzewodniczącego  Rady zapytania skierowane do Burmistrz Miasta dotyczące m.in. termomodernizacji  budynku Szkoły Podstawowej nr 2, kosztów  termomodernizacji budynku liceum, rozliczenia robót.
Ponadto radny poruszył następujące sprawy: braków w rejestrze umów, wykonania wiaty przy ul. Głównej, bezpieczeństwa mieszkańców i wydawania koncesji na alkohol, wypłaty pieniędzy dla nauczycieli za okres strajku, porządku w rejonie dworca PKP, koszenia terenów zielonych na terenie miasta oraz stanu stawu w Parku Zdrojowym.
Wiceprzewodniczący Rady zaproponował o przekazanie zgłoszonych  pytań do biura Rady Miejskiej.
Burmistrz Miasta odniosła się do części w/w pytań i zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi pisemnej na pytania.
Radny D.Dymowski poruszył sprawę dot. wyglądu stawu w Parku Zdrojowym. Czy gmina jest w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem dot. stanu autobusu szkolnego oraz odoru z rekultywowanego byłego wysypiska odpadów.
Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi na w/w pytania.

Ad.11)
Radny W.Duś zwrócił się z wnioskiem o przycięcie drzew nad ścieżką rowerową w Słonem, wysłanie do gestorów bazy hotelowej, biur podróży informacji dot. wskazywania miejsc parkingowych a przede wszystkim miejsc parkingowych dla autokarów. Ponadto radny  zwrócił się z pytaniem czy został już opracowany regulamin targów wyrobów regionalnych, czy targi będą się odbywać.
Burmistrz Miasta ustosunkowała się do pytań dot. targów wyrobów regionalnych.

Ad.12)
Mieszkanka E.M. zwróciła się z prośbą, aby mieszkańcy mogli zabierać głos wcześniej. Ponadto zwróciła się do radnej I.Biernacik  z pytaniem jaki ma pomysł na to aby uczniowie, którzy kończą lekcje  nie zbierali się w grupki i nie zaśmiecali terenów wokół bloków, szkoły itd.
Radna I.Biernacik ustosunkowała się do w/w wypowiedzi.
Mieszkaniec S.K. kolejny raz poruszył sprawę nieprawidłowości przy termomodernizacji Zespołu Szkół Publicznych, Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr Mieszkanka E.Z. zwróciła się z następującymi pytaniami: czy planuje się w okresie wakacyjnym zwiększenie ilości godzin otwarcia Punktu Informacji Turystycznej, czy planuje się ustawienie parkometrów np. przy  ul. Kombatantów i ul. Słonecznej, czy zostanie poporawione przejście dla pieszych przy poczcie – przejście stało się barierą architektoniczną dla niepełnosprawnych. Mieszkanka poruszyła ponadto sprawę parkowania na zatoczce przy ul. Zdrojowej – parkują tam samochody pracowników oraz oznakowania remontowanych ulic.
Burmistrz Miasta ustosunkowała się do w/w wypowiedzi mieszkanki.

Ad.13)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1645 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Nagrania z sesji zamieszczane są na kanale Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój w serwisie youtube.com: sesje kudowa  oraz www.kudowa.pl, www.bip.ugkudowazdroj.dolnyslask.pl.

Wiceprzewodniczący Rady Mi8ejskiej

Wojciech Duś

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr X/19 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.07.2019 08:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:19.08.2019 08:15
Liczba wyświetleń dokumentu: 37