PROTOKÓŁ NR IX/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 maja 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła IX sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 14 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
RADNI NIEOBECNI:
1.    Kazimierz Stolarz             - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr VIII/19 z dnia 29.04.2019 r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”,
b)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
c)    wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
d)    uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Omówienie projektu porozumienia co do spłaty zadłużenia wobec Kudowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z tytułu rekompensaty za świadczenie usług publicznych.
7.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
W związku z brakiem wniosków Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad IX sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 29.05.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.


Ad.3)
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VIII/19 z sesji Rady Miejskiej z dnia 29.04.2019r.
Przy obecności 14 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4-5)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IX/53/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Kudowa-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IX/54/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o dopisanie do § 5 ust. 6 w brzmieniu: „Od dnia otrzymania informacji treść projektu uchwały nie może być zmieniona.” Oraz ust. 7 w brzmieniu: „W przypadku stwierdzenia, że treść projektu uchwały lub uzasadnienie jest zmieniona, Przewodniczący Rady w terminie 14 dni od dnia wniesienia projektu zawiadamia Pełnomocnika o odmowie nadania biegu projektowi uchwały.”
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było   - 13 radnych
wstrzymał się    -   1 radny.
W związku z powyższym w/w wniosek  został przyjęty większością głosów. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wstrzymał się radny A.Frankowski.

Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o dopisanie do § 5 ust. 8 w brzmieniu: „Komitet ulega rozwiązaniu po:
    odmowie nadania biegu projektowi uchwały,
    bezskutecznym upływie terminu o którym mowa § 6 ust. 1,
    zakończeniu postępowania uchwałodawczego w wyniku podjęcia lub niepodjęcia uchwały przez Radę.”
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad w/w wnioskiem.
Przy obecności 14 radnych na sali  głosowano następująco:
za było               -  13 radnych
wstrzymał się    -   1 radny.
W związku z powyższym w/w wniosek został przyjęty większością głosów. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Wstrzymał się radny A.Frankowski.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IX/55/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 14 radnych na sali uchwała nr IX/56/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

Ad.6)
Burmistrz Miasta przestawiła zebranym informację dot.  sytuacji finansowej spółki,  w tym stan zadłużenia gminy w stosunku do spółki. Ponadto Burmistrz Miasta omówiła treść porozumienia  dot. spłaty zadłużenia.
W trakcie dyskusji Przewodnicząca Rady  pytała, jak spłata zadłużenia gminy w stosunku do KZWiK sp. z o.o. rozłożona w latach 2021 – 2022  wpłynie na działalność spółki.
Szczegółowych wyjaśnień udzielił Prezes KZWiKsp z o.o. Pan A.Ślęczek.
Radny W.Duś pytał o potencjalny termin wykonania audytu.
Burmistrz Miasta poinformowała, że audyt został już wykonany, firma zewnętrzna potwierdziła zobowiązania gminy wobec KZWiK sp. z o.o..

Ad.7)
Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem dot. reklamy (telebim) ustawionej na terenie Kudowskiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Głównej.
Pan R.Greszta – Dyrektor KCKiS poinformował, że właścicielem reklamy jest firma Nowe Media. Umowa obowiązuje  do końca czerwca br. Wyjaśniana jest sprawa korzystania z energii elektrycznej.
Radny W.Duś zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. działań mających na celu uporządkowanie reklam na terenie miasta.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Burmistrz Miasta. Podjęto działania mające na celu poprawę estetyki i uporządkowanie reklam znajdujących się  na terenie gminy. Wystosowano również pisma do  właścicieli  gruntów z prośba, aby poprawili wygląd  reklam i banerów.  
Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą o rozważenie, czy jest możliwość, aby z wyjazdu wakacyjnego w ramach porozumienia między gminami Tuchola i Kudowa-Zdrój skorzystały dzieci, które są mieszkańcami Kudowy, a uczą się poza miejscem zamieszkania. Ponadto zwróciła się z prośbą o przedstawianie informacji nt. spotkania z firmą GeoTrans prowadzącą rekultywację składowiska odpadów.
Szczegółowych informacji udzieliła Burmistrz Miasta. Poinformowała, że rekultywacja na pewno nie zakończy się w bieżącym roku. Umowa zawarta z firmą GeoTrans jest bardzo problematyczna. Z umowy wynika, że gmina Kudowa-Zdrój właściwie nie ma nic do powiedzenia jeśli chodzi o proces rekultywacji. Prokuratura prowadzi postępowanie wyjaśniające, ponieważ  w umowie interes gminy nie został dopilnowany. Ponadto doprowadzono do kontroli, którą przeprowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Burmistrz Miasta poinformowała, że proces rekultywacji – kształtowania czaszy składowiska nie przebiega zgodnie z dokumentacją techniczną.  
W związku z sytuacją losową jaka miała miejsce  podczas wizyty uczniów kudowskich szkół w Wolfsburgu radny W.Duś zwrócił się zapytaniem, czy nie jest zagrożony bezpieczny powrót tych osób do Kudowy.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Burmistrz Miasta. Przewóz młodzieży został zabezpieczony.
Radny D.Łaźniowski zwrócił się z pytaniem, czy ktoś nadzorował odbiór prac związanych z cząstkową naprawą dróg metodą natryskową. Na ulicy Pogodnej prace wykonywane były podczas ulewy.
Burmistrz Miasta udzieliła wyjaśnień. Poinformowała, że na wykonane prace jest rok gwarancji.  
W związku z wyłonieniem w wyniku naboru komendanta Straży Miejskiej radny M.Grzelak zwrócił się z pytaniem kiedy nowy komendant zaczyna pracę oraz czy planowany jest jakiś okres przekazania obowiązków.
Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi.

Ad.8)
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

Ad.9)
Radni nie zgłosili wolnych wniosków i oświadczeń.

Ad.10)
Mieszkańcy nie zgłosili wniosków i oświadczeń.

Ad.11)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady IX sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1512 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Bielawska


Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/19 z dnia 29 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.06.2019 07:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.06.2019 07:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 36