Zarządzenie  Nr    0050.158.2019
Burmistrza Miasta Kudowy–Zdroju
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat za lokal mieszkalny.

Na podstawie § 4  ust. 2 pkt 3 i ust. 4 oraz § 7 ust. 1 uchwały Nr  XLVI/310/14  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 30 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

1.    Wyraża się zgodę na rozłożenie należności pieniężnej w wysokości 2.658,69 zł  (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych  69/100), przysługującej od 1  z tytułu opłat za lokal mieszkalny położony przy ul. /…/ w Kudowie–Zdroju, na 20 (dwadzieścia) rat miesięcznych.
2.    Ustala się następujące kwoty rat i terminy ich płatności:
1)     131,69 zł – płatne w terminie do 31.08.2019r.;
2)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2019r.;
3)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2019r.;
4)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2019r.;
5)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2019r.;
6)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2020r.;
7)     133,00 zł – płatne w terminie do 29.02.2020r.;
8)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2020r.;
9)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.04.2020r.;
10)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.05.2020r.;
11)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.06.2020r.;
12)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.07.2020r.;
13)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.08.2020r.;
14)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.09.2020r.;
15)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.10.2020r.;
16)     133,00 zł – płatne w terminie do 30.11.2020r.;
17)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.12.2020r.;
18)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.01.2021r.;
19)     133,00 zł – płatne w terminie do 28.02.2021r.;
20)     133,00 zł – płatne w terminie do 31.03.2021r.;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieszkaniowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Aneta Potoczna


1  Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.158.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.08.2019 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.08.2019 13:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 32