Zarządzenie nr  0050.153.2019
Burmistrza Miasta Kudowa–Zdrój
z dnia 2 sierpnia 2019 r.

w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kudowa-Zdrój.

Na podstawie art. 30  ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z  późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.)   i w związku z uchwałą nr XXXV/234/98 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z 19 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój zarządza co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość  gruntową, oznaczoną geodezyjnie jako działka numer  190/22,  (AM-8), o  pow. 8 m2, położoną w obrębie Stary Zdrój, gminie Kudowa-Zdrój, powiecie  kłodzkim, województwie dolnośląskim, dla  której  prowadzona  jest  księga wieczysta nr SW1K/00064571/8,  na  poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej stanowiącej własność Nabywcy.

  § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza  Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Burmistrz
Aneta Potoczna

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.153.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.08.2019 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:02.08.2019 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 36