Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w  Kudowie-Czermnej

ul. Bolesława Chrobrego 53 A, 57-350 Kudowa-Zdrój

Znak sprawy: OSP.ZP.271.1.2019

Kudowa-Zdrój, 29.07.2019 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie Art. 92. ust. 1 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm Ochotnicza Straż Pożarna w  Kudowie-Czermnej zawiadamia, że w postępowaniu na zadanie pn. „Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Kudowie-Czermnej ", prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.06.2019 pod numerem 567054-N-2019, jako najkorzystniejsza wybrana została Oferta nr 1. złożona przez firmę MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce., liczba uzyskanych pkt: 100. w tym cena: 60; (KPC-1) Moc silnika (M) określona w KM: 10, (KPC-2) Typ zawieszenia kabiny (K): 10, (KPC-3) Pojemność zbiornika na wodę w litrach (Z): 20

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z przyznaną ofertom punktacją w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją.

  1. Oferta nr 1. złożona przez firmę MOTO-TRUCK Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce., liczba uzyskanych pkt: 100. w tym cena: 60; (KPC-1) Moc silnika (M) określona w KM: 10, (KPC-2) Typ zawieszenia kabiny (K): 10, (KPC-3) Pojemność zbiornika na wodę w litrach (Z): 20

UZASADNIENIE WYBORU:

Kierując się kryteriami oceny ofert przedstawionymi w SIWZ Cena ofertowa brutto - 60%, (KPC-1) Moc silnika (M) określona w KM: 10%, (KPC-2) Typ zawieszenia kabiny (K): 10&, (KPC-3) Pojemność zbiornika na wodę w litrach (Z): 20%, , ww. oferta jako ważna uznana została za najkorzystniejszą, gdyż uzyskała największą liczbę punktów łącznie w przejętych kryteriach oceny ofert.

  1. Informacje, o których mowa w art. 92 ust.1 pkt. 5 i 6 – nie dotyczy
  2. W zamówieniu nie wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

PREZES
Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kudowie-Czermnej

Henryk Majer

 

Wyk. w 1 egz. AG/AG

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. OSP.ZP.271.1.2019 z dnia 29-07-2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:29.07.2019 12:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:29.07.2019 12:49
Liczba wyświetleń dokumentu: 142