Kudowa-Zdrój 05.07.2019r.

OGŁOSZENIE

Na  podstawie art. 13, 37, 38, 39,  40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018  r. poz. 2204 z  późn. zm.)  oraz  § 13  rozporządzenia  Rady Ministrów  z  dnia 14  września  2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

BURMISTRZ  MIASTA KUDOWA - ZDRÓJ
ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż  nieruchomości  gruntowej, działki nr 701/26 (Am-7) o pow. 675 m2, położonej w  Gminie  Kudowa-Zdrój,  obręb  Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne. Księga wieczysta nr SW1K/00061790/8. Termin  zagospodarowania nieruchomości: rozpoczęcie zabudowy – 2 lata od daty podpisania umowy notarialnej, termin zakończenia zabudowy – 3,5 roku od daty rozpoczęcia budowy. Sieć wodociągowo-kanalizacyjna i  droga umożliwiająca realizację inwestycji,  została   zrealizowana  w 2016r. i  w 2018 r. Istnieje możliwość wpięcia do sieci energetycznej i sieci  gazowej.  Działki są wolne od obciążeń i zadłużeń. Działki posiadają dostęp  do  drogi publicznej.

Cena wywoławcza  67 600,00 zł

Cena gruntu osiągnięta w drodze przetargu podlega opodatkowaniu podatkiem VAT 23%.
                                           
Przetarg odbędzie się w dniu 08.08.2019 r. w pokoju nr 13 o godz. 9:30 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
Warunkiem   przystąpienia   do   przetargu  jest   wpłata   wadium   w  wysokości  20% ceny wywoławczej, w pieniądzu  w kasie tut. Urzędu lub na konto Nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020 Bank Spółdzielczy Kłodzko,  Filia  Kudowa-Zdrój najpóźniej do 02.08.2019r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  Pierwszy przetarg  na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości został ogłoszony  na dzień 17.05.2019r..

    Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli  osoba  ustalona  jako  Nabywca  nieruchomości  nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości. Termin wpłaty ceny nieruchomości przez Nabywcę ustala się nie później niż 20.08.2019 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.  
    
W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie  pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przypadku rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu

    Przetarg  może  być  odwołany  z  uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju ul. Zdrojowa 24, na tablicy ogłoszeń (parter) oraz w gablocie, która jest zlokalizowana przy siedzibie Urzędu.
    
    Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju p. nr 3 oraz pod nr telefonu (074) 8621710.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka nr 701/26 obręb Słone z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo niskiej intensywności, inne usługi związane z mieszkalnictwem: handel, gastronomia, rzemiosło, usługi turystyczne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:05.07.2019 11:24
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:08.07.2019 10:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 85