O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 27 czerwca  2019 roku  o godz. 1200  w sali narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr IX/19 z dnia 29.05.2019 r.
4.    Raport o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r.
5.    Debata nad raportem o stanie gminy Kudowa-Zdrój za 2018 r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój  wotum zaufania.
7.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kudowa-Zdrój za 2018 rok,
b)    udzielenia Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok,
c)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
d)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
e)    powołania Zespołu ds. zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023,
f) uchylenia uchwały w sprawie bonifikaty udzielanej przy sprzedaży nieruchomości,

g) zasad wydzierżawiania i użyczania pasa drogowego dróg wewnętrznych  stanowiących własność Gminy Kudowa-Zdrój oraz  będących we władaniu Gminy Kudowa-Zdrój,
h)    wysokości diet za udział w pracach organów gminy oraz zasad ich wypłacania,
i)    rozpatrzenia skargi na Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój.
8.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
9.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
10.    Interpelacje i zapytania radnych.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
13.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 27.06.2019r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:12.06.2019 11:07
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:12.06.2019 11:11
Liczba wyświetleń dokumentu: 47