Arkadiusz Sip 04.06.2019 08:03 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój, 03.06.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe

na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2019 - 2020”

 

 1. Zamawiający: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
 2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
 3. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta Kudowa-Zdrój  lub/oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kudowa-Zdrój w 2019 i 2020 roku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz pozostałymi przepisami prawa obowiązującymi w niniejszym zakresie, a w szczególności:

 1. przeprowadzenie analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Gminy Kudowa-Zdrój,
 2. opracowanie planu audytu,
 3. przeprowadzenie w okresie obowiązywania umowy 6 zadań audytowych w zależności od wyników analizy ryzyka i priorytetu Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój (2 zadania audytowe w 2019 roku, 4 zadania audytowe w 2020 roku);  przeprowadzenie zadania audytowego następuje na podstawie imiennego upoważnienia Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój, po okazaniu dowodu tożsamości,
 4. prowadzenie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania kontroli zarządczej oraz w przypadku stwierdzenia przez audytora występowania luk systemowych w działaniu gminy czynności zmierzających do ich wyeliminowania. Czynności doradcze będą prowadzone w trakcie prowadzenia zadań audytowych, a poza tym okresem mogą być prowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub w formie telefonicznej,
 5. opracowanie pełnej dokumentacji audytu, w tym prowadzenia akt audytu bieżących i stałych w celu

rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,

 1. przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru, które należy przedstawić osobiście Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,
 2. przeprowadzenie oceny kontroli zarządczej pod kątem jej adekwatności, skuteczności i efektywności wynikającej z przeprowadzonych zadań audytowych,
 3. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 stycznia 2020 r. za 2019 r. oraz do 31 grudnia 2020 r. za 2020r., które należy przedstawić osobiście Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój,

IV.  Kod CPV: 79.21.22.00-5 – usługi audytu wewnętrznego

 1. Termin wykonania zamówienia:  od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 
 2.  Informacja o środkach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykonawcą może być:

 1. osoba fizyczna,
 2. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,

spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 2077 ze zm.) lub

 1. spółka cywilna, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, która zatrudnia do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostce osoby spełniające warunki określone  w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017r. poz. 2077 ze zm.)

 O świadczenie usług mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1 oraz posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z jednostkami samorządu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przeprowadził minimum dwa audyty wewnętrzne w jednostkach sektora finansów publicznych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Wszelkie oświadczenie, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą, faksu 74-8621 718 lub drogą elektroniczną skarbnik@kudowa.pl

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest w sprawach proceduralnych i merytorycznych:

       Iwona Biernacik, tel.74-8621 727, e-mail: skarbnik@kudowa.pl

 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia      zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tj. od 7.30 do 15.30.

IX.  Miejsce i termin składania oraz otwarcia  ofert

 1. Termin składania ofert upływa 14.06.2019 r.  do godz. 13:00.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zleceniodawcy, a nie data jej wysłania. Oferty można składać:
 1. listownie na adres: Gmina Kudowa-Zdrój , ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego latach 2019 – 2020”
 2. osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Kudowa-Zdrój z dopiskiem na nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie Oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2019 - 2020”
 3. na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu  Miasta w Kudowie-Zdroju                                                      EPUP: /Urzad_Kudowa/SkrytkaESP
 4. na adres email: skarbnik@kudowa.pl, plik pdf, z klauzulą: oferta na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego latach 2019 – 2020” w temacie wiadomości.

 

X.    Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Na formularzu ofertowym należy przedstawić cenę brutto za wykonanie  przedmiotu zamówienia oraz stawkę podatku  VAT z podziałem na lata.
 2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
 3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
 4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

XI.            Kryteria oceny ofert

Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

kryterium cena - 100%=100 pkt

Ocenie zostanie poddana cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do podania w „Formularzu ofertowym” ceny brutto.

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru:

                                         Cena  brutto najniższej zaproponowanej oferty

Liczba punktów = ............................................................................................ x 100

                                                            Cena  brutto  oferty badanej

Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT.

Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby/osób sporządzających ofertę.

Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający nie uzna za oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie wstawionej stawki podatku VAT.

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, która będzie zawierała najniższą cenę brutto za wskazane zamówienie.

XII.  Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych.

XIII.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 1. O wyborze oferty zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania kolejnej ich oceny lub przeprowadzić nowe postępowanie.
 4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty, nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w zapytaniu, w tym kosztów przygotowania oferty. 

 

XIV.  Załączniki do zapytania

 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 2. Formularz ofertowy,
 3. Wzór umowy.          

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Mariusz Fleszar

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe na „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w latach 2019 - 2020”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:04.06.2019 08:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:04.06.2019 08:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 170