PROTOKÓŁ NR VIII/19
z sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 29 kwietnia 2019 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1200 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1-2)
Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła VIII sesję Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z art.20 ust.1b ustawy samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 15 radnych co stanowi niezbędne quorum. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Informacja o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.
4.    Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej nr VII/19 z dnia 28.03.2019 r.
5.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej”,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok,
d)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych,
e)    zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój,
f)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024,
g)    ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
h)    wyboru przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku,
i)    powołania członków Rady Muzeum.
6.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
7.    Sprawozdanie Burmistrz Miasta  z prac w okresie międzysesyjnym.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
                                                                                   
Przewodnicząca Rady otworzyła dyskusję nad przedstawionym porządkiem obrad.
Radny K.Stolarz zwrócił się z wnioskiem o wycofanie z pkt. 5  porządku obrad podpunktów d oraz e tj. projektów uchwał  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój i przeniesienie ich  na kolejną sesję.
W związku z brakiem kolejnych wniosków Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję nad porządkiem obrad.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie wniosku dot.  wycofania z pkt. 5  porządku obrad podpunktów d oraz e tj. projektów uchwał  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych, oraz w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój i przeniesienie ich  na kolejną sesję
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:
za było               -   3 radnych
przeciw było     - 12 radnych
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada Miejska ustaliła porządek obrad VIII sesji, wg którego będzie obradowała w dniu 29.04.2019r., oraz że punkty 1 i 2 porządku obrad zostały zrealizowane.

Ad.3)
S.Jakubiec - Komendant Straży Miejskiej przedstawił zebranym informację o stanie bezpieczeństwa  i porządku publicznego w mieście.

Ad.4)
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu nr VII/19 z sesji Rady Miejskiej z dnia 28.03.2019r.
Przy obecności 15 radnych na sali w/w protokół  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5-6)
a)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej”
Przewodnicząca Rady zgłosiła wniosek o dopisanie w pierwszym zdaniu apelu słów „oraz sposobu jej naliczania”.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie w sprawie przyjęcia w/w wniosku. Przy obecności 15 radnych na sali w/w wniosek  został przyjęty jednogłośnie.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej”. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/44/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zwiększenia subwencji oświatowej” została podjęta jednogłośnie.

b)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 13 radnych na sali uchwała nr VIII/45/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój została podjęta jednogłośnie.

c)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok.
Przewodnicząca Rady  przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/46/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2019 rok została podjęta jednogłośnie.

d)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych.
W trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały radny D.Dymowski zwrócił się z pytaniem co wpłynęło na konieczność zwiększenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz zwrócił się z prośbą o przedstawianie informacji nt. działań, które zostały już podjęte, mających na celu minimalizację tych kosztów.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.
Radny K.Stolarz stwierdził, że rozumie konieczność podwyższenia opłaty za gospodarowanie odpadami, ale uważa że jest to za duża podwyżka. Nasuwa się pytanie, czy mieszkańców będzie stać na takie opłaty, czy wzrośnie liczba dzikich wysypisk?
Radny zgłosił wniosek, aby podwyżkę opłaty za gospodarowanie odpadami  - planowane 80% -  rozłożyć na raty.  Pierwsza  tj. 40% od czerwca a druga – 40% od grudnia br.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowych wyjaśnień dot. metody ustalania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz konieczności podniesienia opłaty.  
Mieszkańcy obecni na sesji w trakcie dyskusji nad w/w projektem uchwały zwracali uwagę na fakt, iż Kudowa-Zdrój jest miastem turystycznym, ale również miastem emerytów. Taka podwyżka uderzy w społeczeństwo, a głównie w tę grupę mieszkańców. Mieszkańcy pytali czy były podjęte działania mające na celu obniżenie kosztów wywozu nieczystości.
Wyjaśnień udzielili Skarbnik Gminy oraz Kierownik działu Gospodarki Komunalnej KZWiK sp. z o.o.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego K.Stolarza dot. zmiany zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 – zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  pkt. 1 z kwoty 26 zł na kwotę 21 zł oraz pkt. 2 z kwoty 40 zł na kwotę 30zł.
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:
za był                -     1 radny
przeciw było       -   14 radnych
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Radny A.Frankowski zwrócił się z pytaniem czy opłaty za odbiór odpadów komunalnych wchodzą w system dodatków mieszkaniowych oraz zgłosił wniosek o zmianę  zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 – zmiana stawki z kwoty 26 zł na kwotę 20 zł.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad wnioskiem radnego A.Frankowskiego dot. zmiany zapisu § 2 ust. 1 pkt 1 – zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  pkt. 1 z kwoty 26 zł na kwotę 20 zł.
Przy obecności 15 radnych na sali  głosowano następująco:
za było              -    3 radnych
przeciw było       -  12 radnych
W związku z powyższym w/w wniosek nie został przyjęty. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, że opłaty za odbiór odpadów komunalnych nie wchodzą w system dodatków mieszkaniowych.  
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/47/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia wysokości stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości niezamieszkałych została podjęta większością głosów.  Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                  -  13 radnych
przeciw było          -    2 radnych

e)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/48/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Kudowa-Zdrój została podjęta większością głosów.  
Przy obecności 15 radnych na sali głosowano następująco:
za było                -  14 radnych
przeciw był          -    1 radny

f)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w  Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024.       
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  w Rodzinie w  Kudowie-Zdroju na lata 2019-2024. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/49/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w  Kudowie-Zdroju na lata 2019-2014 została podjęta jednogłośnie.  

g)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia  ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia  ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/50/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia  ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kudowa-Zdrój oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku została podjęta jednogłośnie.  

h)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.  Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/51/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia wyboru przedstawiciela gminy Kudowa-Zdrój do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłodzku została podjęta jednogłośnie.  

i)    Przewodnicząca Rady poddała pod obrady i pod głosowanie  projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania członków Rady Muzeum.
Przewodnicząca Rady przeprowadziła imienne głosowanie nad projektem uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum. Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Przy obecności 15 radnych na sali uchwała nr VIII/52/19 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w sprawie przyjęcia powołania członków Rady Muzeum została podjęta jednogłośnie.  

Ad.7)
Radna S.Ziółkowska zwróciła się z prośbą o podanie informacji na temat  spotkania z udziałem partnerów projektu Aqua Mineralis Glacensis oraz na jakim etapie jest wyjaśnianie sprawy dot. nieprawidłowej realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa muru oporowego na stawie zdrojowym”.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji dot. spotkania oraz działań podjętych przez gminę w związku z  nieprawidłową realizacją inwestycji pod nazwą „Budowa muru oporowego na stawie zdrojowym”.
Radny D.Dymowski zwrócił się z pytaniem czy dodatkowe instalacje tj. koło wodne, śruba Archimedesa zostaną ponownie zamontowane na stawie zdrojowym.
Burmistrz Miasta  poinformowała, że urządzenia te zostaną zamontowane po wyjaśnieniu spraw związanych z cieknącym murem oporowym na stawie.
Radny D.Łaźniowski zwrócił się z pytaniem ile osób zalega z opłatami za odbiór odpadów komunalnych, jaka jest kwota tych zaległości?
Skarbnik Gminy przygotuje odpowiedź na piśmie.
Radny K.Stolarz zwrócił się z prośbą o podanie informacji dot. wstrzymania od stycznia br. sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji. Realizowane są wnioski o sprzedaż lokali mieszkalnych, które wpłynęły do Urzędu Miasta do 31.12.2018r.
Radny A. Frankowski zwrócił się z pytaniem dot. budowy studni na boisku „Włókniarz”.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji, poinformowała w jakich miejscach planowana jest budowa studni.
Radny W.Duś zwrócił się z pytaniem, którego boiska dot. wniosek pn. „Modernizacja boiska sportowego  poprzez budowę budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego w Kudowie-Zdroju – etap. 1” oraz z pytaniem dot. podpisania umowy na przeprowadzenie audytu rekompensaty za 2018 r. należnej dla KWiK sp. z o.o. w ramach umowy i porozumienia  in-house.
Burmistrz Miasta poinformowała, że dot. to boiska KS Włókniarz oraz udzieliła szczegółowej informacji dot. umowy na przeprowadzenie audytu rekompensaty.
Radny D.Łaźniowski zwrócił się z pytaniem, czy w szkołach na terenie gminy będą realizowane warsztaty profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży. Takie spotkania przeprowadzono w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Szczegółowych wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy.
W związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego konkursu nie wyłoniono dyrektora Przedszkola im. Kubusia Puchatka Przewodnicząca Rady zwróciła się z pytaniem jak  wygląda sytuacja w przedszkolu. Ponadto zwróciła się z pytaniem dot. opiekunów, którzy wyjeżdżają z dziećmi i młodzieżą do Tucholi w ramach podpisanego porozumienia.
Burmistrz Miasta poinformowała, że jest osoba, która do 27.08.2019 r. pełni obowiązki dyrektora przedszkola.  Będzie ogłoszony kolejny konkurs na to stanowisko.
Pani E.Ubik wyjaśniła, że osoby chętne mogą się zgłaszać. Osoby takie zawsze były wskazywane przez szkoły.  

Ad.8 - 9)
Radny K.Stolarz zwrócił się z pytaniem czy jest wyrok Sądu dot. nieprawidłowości przy remoncie budynku Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II.
Burmistrz Miasta udzieliła informacji. Poinformowała, że gmina nie wie na jakim etapie jest postępowanie.
Radny A.Frankowski zwrócił się z pytaniem co z rejestrem umów.
Burmistrz Miasta udzieliła odpowiedzi. Poinformowała, że pracownicy Urzędu Miasta są zobowiązani do uzupełnienia rejestru do 30 kwietnia br.
Przewodnicząca Rady poinformowała, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pismem z dnia 7.03.2019r. powiadomiła o licznych nieprawidłowościach na terenie targowiska "Zbaj". Pismo zostało przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W związku z tym zwróciła się z pytaniem co dalej z tą sprawą.
Burmistrz Miasta udzieliła szczegółowej informacji. Sprawa jest w kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Trzeba poczekać na ustalenia.
Przewodnicząca Rady  zwróciła się z prośbą o rozważenie usunięcia dużego pojemnika na odpady przy kawiarni "Ptyś" i postawienie tam dwóch mniejszych pojemników. Ponadto poruszyła sprawę samochodów parkujących przy "Willi Zuzanna"
Wyjaśnień udzielił Komendant Straży Miejskiej dot. parkowania samochodów przy "Willi Zuzanna".
Burmistrz Miasta zaproponowała wystąpienie do DSDiK z wnioskiem o wprowadzenie oznakowania – parkowanie do 30 min.
Przewodnicząca Rady poruszyła sprawę likwidacji znaku teren zabudowany, który ustawiony był przy wjeździe na osiedle przy ul. Łąkowej.
Burmistrz Miasta poinformowała, że znaki  w tym rejonie są wymieniane.

Ad.10)
Przewodnicząca Rady udzieliła głosu mieszkańcowi, który kolejny raz poruszył sprawę nieprawidłowości  przy termomodernizacji ZSP im. Jana Pawła II, LO oraz SP nr 3.
Salę obrad opuścił radny A.Lipiński. Na sali obrad obecnych jest 14 radnych.
Do w/w wypowiedzi odniósł się Z-ca Burmistrz Miasta.

Ad.11)
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady VIII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1420 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr VIII/19 z dnia 29 kwietnia 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:17.05.2019 07:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:17.05.2019 07:51
Liczba wyświetleń dokumentu: 39